مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : سياست های فقرزدايی در كلام معصومين عليهم السلام
پديدآورنده : اکبر اسد علیزاده
زمان پدیدآورنده: معاصر
ناشر : مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ انتشار : 1381
شابک : 964-780-803-8
جستجو در Lib.ir

سياست های فقرزدايی در كلام معصومين عليهم السلام

بررسی عوامل فقرآفرینی، پی آمدهای فردی و اجتماعی و راه کارهای تحقق عدالت اجتماعی و سیاست های فقرزدایی

بخشی از پیش گفتار کتاب

فقر، دردآورترین و غمناک ترین معضل اجتماعی بشر است که در طول تاریخ همواره دامن گیر جامعه انسانی بوده و هست. تلاش های بی وقفه بشر نیز نتوانسته است این مشکل بزرگ اجتماعی را حل کند و از میان بردارد.

اسلام که آخرین و کامل ترین پیام آسمانی به بشریت است، برای مبارزه با این معضل اجتماعی، شیوه های استواری را به همراه آورده است که عمل به این شیوه ها و دستورها، به استحکام ساختار نظام اقتصادی و از میان برداشتن همیشگی فقر و تهی دستی می انجامد.اسلام برای جلوگیری از نفوذ و گسترش فقر اقتصادی و راه سپردن به سوی پیشرفت اقتصادی، راه هایی را پیش بینی کرده است.

رهبران الهی و معصومین علیهم السلام نیز برای مبارزه اساسی و زیر بنایی با فقر اقتصادی پیوسته زمام داران را برای تحکیم پایه های اقتصادی جامعه و فقرزدایی و کمک به قشر آسیب پذیر و کم درآمد جامعه سفارش می کردند و خود برای عملی ساختن این امر و از میان بردن فقر و نداری پیش قدم می شدند.

برای نمونه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دوران حکومت بحق خویش، تلاش خود را به رفع هرگونه فقر معطوف کرده بود. امام علی علیه السلام در حالی حکومت را به دست گرفت که در نتیجه گردآمدن ثروت نزد طبقه خاصی از بنی امیه در دوران خلافت عثمان، فقر اجتماعی به اوج خود رسیده بود. همین امر سبب گردید شکاف عمیقی میان دو طبقه ثروت مندان و تهی دستان به وجود آید. آن حضرت برای کم کردن فاصله طبقاتی و از میان برداشتن فقر اجتماعی و دینی، عدالت اجتماعی و رعایت قانون الهی را سرلوحه کار خویش قرار داده بود. به همین دلیل، همه توان خود را در گفتار و کردار برای مبارزه با پیش زمینه های فقر بسیج کرد و شیوه جاودانه ای را برای برپایی جامعه ای عدالت خواه بنیان نهاد که در آن فقیر با غنی برابر باشد.

به هر حال، براساس سخنان مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللّه خامنه ای (دامت برکاته) در زمینه ضرورت مبارزه با فقر و اولویت دادن به مسایل اقتصادی در راه مبارزه با فقر، این پژوهش می کوشد شیوه ها، رفتارها و سخنان معصومین علیهم السلام را در راه مبارزه بافقر یادآور شود و با ارایه روش های علمی و عملی معصومین علیهم السلام و الگو قرار دادن آن ها در سیاست ها و برنامه های مبارزه با این پدیده شوم، راه کارها و سیاست های کارآمد را بررسی کند.

این اثر در چهار موضوع کلی زیر به بحث و بررسی می پردازد.

۱. فقر در آیینه کلام معصومین علیهم السلام .

۲. عوامل فقر.

۳. راه های مبارزه با فقر.

۴. نقش رسانه در مبارزه با فقر.

فهرست تفصیلی کتاب

اشاره
دیباچه
پیش گفتار
بخش اوّل: فقر در آیینه کلام معصومین علیهم السلام
۱. نکوهش فقر
۲. ستایش فقر
اشاره
اشاره
اشاره
اشاره
جایگاه فقیران در آخرت
راه کارهای یاری رسانی به فقیران
فصل اول: کلیات
فصل دوم: نکوهش و ستایش فقر
فصل سوّم: پی آمدهای فردی و اجتماعی فقر
فصل چهارم: فقر؛ آزمون الهی
فضیلت اظهار بی نیازی
فقر در روایات
فقر در لغت و اصطلاح
نکوهش فقرنمایی و گدایی
پی آمدهای اجتماعی فقر
پی آمدهای تحقیر فقیران
پی آمدهای تکریم فقیران
پی آمدهای فردی فقر
گونه های فقر
یاری رسانی به فقیران
بخش دوّم: عوامل فقر
اشاره
فصل اول: عوامل معنوی
فصل دوم: عوامل مادی
بخش سوّم: راه های مبارزه با فقر
اشاره
فصل اول: سیره عملی معصومین علیهم السلام در مبارزه با فقر
فصل دوم: سیره علمی معصومین علیهم السلام در مبارزه با فقر
بخش چهارم: همراه با برنامه سازان
اشاره
نقش رسانه در مبارزه با فقر
پرسش های مردمی
پرسش های کارشناسی
معرفی کتاب
کتاب نامه