انسان در مسیر درگیری حق و باطل هدایت می‌شود (حدیث غربت 5)

آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در قسمت پنجم مجموعه درس‌گفتار «حدیث غربت» درباره هدایت بشر می‌گوید: تمام انبیاء هدایت بشر را در یک مسیر درگیری پیش می‌برند، هدایت در خلأ نازل نمی‌شود، در میدان درگیری میان حق و باطل است که حقایق نازل می‌شود و به اندازه‌ای ... انسان در مسیر درگیری حق و باطل هدایت می‌شود (حدیث غربت 5)

آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم در قسمت پنجم مجموعه درس‌گفتار «حدیث غربت» درباره هدایت بشر گفت: تمام انبیاء هدایت بشر را در یک مسیر درگیری پیش می‌برند، هدایت در خلأ نازل نمی‌شود در میدان درگیری میان حق و باطل است که حقایق نازل می‌شود و به اندازه‌ای که میدان درگیری پیش می‌رود، کار هدایت نیز پیش می‌رود و میدان درگیری گسترده است. خداوند در همان ابتدای وجود نزول قرآن کریم در سوره علق به پیامبر(ص) می‌فرماید کار هدایت را شروع کن. همه انبیاء مقدمه‌ای بودند و مرتبه‌ای از هدایت را آوردند، شما باید هدایت بشر را به دست بگیری و تعلیم کنید، نوبت تعلیم شماست.

  • انسان در مسیر درگیری حق و باطل هدایت می‌شود (دانلود)