تاريخ : سه شنبه 1402/11/24
کد خبر: 76720

کتاب «امکان و قلمرو شناخت عقلی خداوند در قرآن و روایات» منتشر شد

کتاب "امکان و قلمرو شناخت عقلی خداوند در قرآن و روایات" تألیف حجت الاسلام دکتر علی امیرخانی، از آثار پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

پژوهش پیش رو در پی آن است تا دیدگاه جامع آیات و روایات در موضوع ممکن یا غیر ممکن بودن شناخت عقلی خداوند متعال را بر اساس منطق فهم روایات اهل بیت علیهم السلام و نه بر اساس منطق فهم گرایش های فکری بیرونی نشان دهد.

به باور نویسنده، بررسی این نکته مهم است که چگونه می توان از درون محدودیت های ذهنی و مفهومی بشر و نیز محدودیت های فاعل شناسا (انسان) و ابزار شناسایی اش (عقل) خدا را شناخت؟

از مجموع روایات اهل بیت علیهم السلام به دست می آید که در سامانه معرفتی اهل بیت علیهم السلام شناخت اجمالی بین الحدینی از راه آثار و نشانه های او ممکن است، در عین حال شناخت بنفسه از باری تعالی از طریق ابزارهای بشری (چه حسی و چه وهمی و عقلی) امکان ذاتی ندارد.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در چهار فصل سامان یافته است که به قرار ذیل می باشد:

فصل اول:  کلیات و مبانی

فصل دوم:  امکان شناخت عقلی خداوند در آیات و روایات (نفی تعطیل)

فصل سوم:  محدود بودن شناخت عقلی خداوند متعال

فصل چهارم:  تبیین شناخت عقلی خداوند در آیات و احادیث

کتاب "امکان و قلمرو شناخت عقلی خداوند در قرآن و روایات" تألیف حجت الاسلام دکتر علی امیرخانی، به زبان فارسی در قطع وزیری و در ۵۹۲  صفحه به نگارش درآمده است و در ۱۴۰۲ با همکاریانتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :