آموزش نرم‌افزار جامع تفاسیر نور نسخه ۴

آموزش نرم‌افزار جامع تفاسیر نور نسخه ۴ آموزش نرم‌افزار جامع تفاسیر نور نسخه ۴

  1. آموزش نرم‌افزار جامع تفاسیر نور نسخه ۴، جلسه اول - (کلیات - کتابخانه جامع‌التفاسیر - انتقال به قرآن - مجموعه‌سازی)
  2. آموزش نرم‌افزار جامع تفاسیر نور نسخه ۴، جلسه دوم - (دانشنامه - نمایش قرآن)
  3. آموزش نرم‌افزار جامع تفاسیر نور نسخه ۴، جلسه سوم - (دانشنامه، ترجمه - تفسیر - حدیث - آیات مرتبط)
  4. آموزش نرم‌افزار جامع تفاسیر نور نسخه ۴، جلسه چهارم - (دانشنامه، واژگان - إعراب - کارتابل قرائت)
  5. آموزش نرم‌افزار جامع تفاسیر نور نسخه ۴، جلسه پنجم - (معجم صرفی - واژه‌نامه - مشابه‌یابی - آیات در کتب)

  • جلسه اول (دانلود)

  • جلسه دوم (دانلود)

  • جلسه سوم (دانلود)

  • جلسه چهارم (دانلود)

  • جلسه پنجم (دانلود)