زندگي نامه خودنوشت شيخ آقابزرگ تهراني - الصفحه 7

آغاز دفتر

حديث، دومين سند دين است و پس از قرآن، بيشترين سهم را در شناخت و شناساندن اسلام و شكل گيرى و بالندگى علوم اسلامى داشته است. حديث، ميراثِ ماندگارِ معصومان (ع) است كه در پرتو آن مى توان به شرح و تفسير قرآن و تبيين دين پرداخت.
پيشوايان معصوم، مسلمانان را به فراگيرى، و فهم و نشر حديث بسيار ترغيب كرده اند و همين امر، از ابتدا تاكنون، سبب رونق اين دانش بوده است. استمرار دوره عصمت، طبق عقيده شيعه، موجب شد تا تعداد احاديث و روايات چند برابر رواياتى باشد كه اهل سنت از رسول خدا (ص) و حتى صحابه نقل كرده اند. بر همين اساس مجموع احاديث گرد آمده در بحارالانوار، الوافى، وسائل الشيعة و مستدرك الوسائل متجاوز از صد هزار است.
گسترش و تدوين حديث سبب شد از همان قرون اوليه دانش هايى در دامن حديث زاده شود كه رسالت اصلى آن، حفظ و حراست و نگهدارى از حديث بود. دانش هايى چون رجال، درايه، مصطلح الحديث و...

الصفحه من 12