زندگينامه خودنوشت سيّد محمّد باقر يزدي - الصفحه 545

زندگينامه خودنوشت سيّد محمّدباقر يزدى (1298 ق)

تحقيق : سيّد جعفر حسينى اشكورى

درآمد

در دفتر سوم ميراث حديث شيعه به معرفى زندگى نامه خودنوشت «شيخ على شريعتمدار استرآبادى» و موضوع شرح حال نگارى پرداخته ، از اهميت آن سخن گفتيم .
در اين شماره برآنيم تا زندگينامه خود نوشت يكى ديگر از علماى قرن سيزدهم بنام «سيد محمّد باقر بن مرتضى بن احمد طباطبايى يزدى» را خدمت دوستداران اين رشته تقديم نماييم تا با زندگانى يكى ديگر از مفاخر علمى خود آشنا شوند .
چندين مسأله در حيات مترجم له بسيار بارز و براى طالبان علم مفيد است كه عبارت اند از :
1 . كوشش و پشتكار وى در حفظ كردن مطالب درسى در سفر ، تحصيل علم واستفاده از بزرگان در مسافرت هاى مختلف كه از جمله آنها به آموختن كتب آسمانى ديگر اديان در سفر به مشهد مقدس امام رضا عليه السلام مى توان اشاره نمود .
2 . مبتلا بودن به انواع مرض در طول زندگانيش و توسل به ائمّه هدى عليهم السلام و شفا گرفتن از پروردگار متعال به واسطه آن ذوات مقدسه ، و مشاهده مصائب عديده ، و تسليم نشدن تا رسيدن به اهداف عاليه .
3 . استفاده از عبارات مسجع و مقفى در آثارش كه دال بر تسلط وى بر ادبيات عربى و فارسى مى باشد .
4 . كثرت تأليفات وى در علوم مختلف .
اين زندگينامه خودنوشت را مترجم له در پايان جلد اول يكى از تأليفاتش بنام لوائح اللوحين في أسرار شهادة الحسين عليه السلام آورده كه نسخه خط مؤلف آن در كتاب خانه مرحوم آية اللّه العظمى مرعشى نجفى به شماره (2472) محفوظ است و متن حاضر نيز از همين نسخه منقول مى باشد .

الصفحه من 571