شرح حديث زينب عطاره - الصفحه 306

متعاليه مشى نموده و مطالبش خالى از غرابت و صعوبت نيست.
حديث زينب عطّاره در منابع معتبر شيعى نقل گرديده، از جمله كلينى اين حديث را در بخش روضه كتاب كافى ۱ ، و شيخ صدوق نيز در التوحيد ۲ آورده است. مصدر نقل ملا على نورى، كتاب كافى كلينى است.
آقاى ناجى، محقّق محترم اين رساله، به جهت ضرورت سفر و دورى از وطن نتوانستند مقدمه اى براى اين تحقيق تهيه نمايند. اميد است در چاپ هاى بعدى اين امكان و فرصت فراهم آيد.
و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين
دفتر نشريه ميراث حديث شيعه

1.الكافى، ج۸، ص ۱۵۳.

2.التوحيد ، شيخ صدوق، ص ۲۷۶.

الصفحه من 442