رسول طلاییان

سال 1338ش در شیراز تولد یافت و سال 1364 وارد حوزه ی علمیه این شهر شد. به منظور ادامه تحصیل، سال 1369 راهی قم شد. از جمله استادان او عبارتند از آیات: پایانی، محمد مؤمن قمی، مکارم شیرازی و جعفر سبحانی

وی سالیان دراز در امور پژوهشی با مؤسسه علمی پژوهشی دارالحدیث همکاری داشت.

کتاب های «مأخذشناسی شیعه» و «فهرست مقالات فقهی» نگاشته های اوست.


 رسول طلاییان