• شارح (320 مورد)
 • پديدآورنده (276 مورد)
 • استاد (127 مورد)
 • سخنران (9 مورد)
 • مدير مسئول (6 مورد)

 • شارح (224 مورد)
 • استاد (126 مورد)
 • پديدآورنده (47 مورد)
 • مترجم (10 مورد)
 • همكار (3 مورد)

 • استاد (127 مورد)
 • شارح (63 مورد)
 • پديدآورنده (61 مورد)
 • همكار (14 مورد)
 • سخنران (12 مورد)

 • استاد (99 مورد)
 • پديدآورنده (32 مورد)
 • همكار (10 مورد)
 • گفتگو (7 مورد)
 • جانشين سردبير (3 مورد)

 • استاد (124 مورد)
 • پديدآورنده (8 مورد)
 • شارح (8 مورد)
 • همكار (4 مورد)
 • استاد راهنما (1 مورد)

 • شارح (60 مورد)
 • استاد (48 مورد)
 • پديدآورنده (33 مورد)
 • تحقيق (1 مورد)
 • به روايت (1 مورد)

 • شارح (61 مورد)
 • پديدآورنده (37 مورد)
 • بمساعدة (10 مورد)
 • همكار (4 مورد)
 • استاد (1 مورد)

 • استاد (96 مورد)
 • پديدآورنده (13 مورد)
 • تحقيق (1 مورد)
 • محقق (1 مورد)

 • شارح (64 مورد)
 • پديدآورنده (35 مورد)
 • مترجم (4 مورد)

 • پديدآورنده (85 مورد)
 • مترجم (6 مورد)
 • تحقيق (3 مورد)
 • به کوشش (1 مورد)

 • پديدآورنده (39 مورد)
 • گفتگو (17 مورد)
 • استاد (16 مورد)
 • همكار (3 مورد)
 • أصدرها (2 مورد)

 • استاد (61 مورد)
 • پديدآورنده (2 مورد)

صفحه از 168
تعداد موارد : 2015