• شارح (385 مورد)
 • پديدآورنده (328 مورد)
 • استاد (167 مورد)
 • سخنران (13 مورد)
 • مدير مسئول (7 مورد)

 • شارح (226 مورد)
 • استاد (146 مورد)
 • پديدآورنده (67 مورد)
 • مترجم (12 مورد)
 • همكار (3 مورد)

 • استاد (127 مورد)
 • پديدآورنده (91 مورد)
 • شارح (80 مورد)
 • سخنران (25 مورد)

 • شارح (224 مورد)
 • پديدآورنده (45 مورد)
 • مترجم (4 مورد)

 • استاد (124 مورد)
 • شارح (60 مورد)
 • پديدآورنده (9 مورد)
 • همكار (4 مورد)
 • مصاحبه شونده (1 مورد)

 • استاد (99 مورد)
 • پديدآورنده (40 مورد)
 • شارح (14 مورد)
 • همكار (10 مورد)
 • گفتگو (7 مورد)

 • شارح (60 مورد)
 • استاد (48 مورد)
 • پديدآورنده (40 مورد)
 • تحقيق (1 مورد)
 • به روايت (1 مورد)

 • شارح (61 مورد)
 • پديدآورنده (37 مورد)
 • بمساعدة (10 مورد)
 • همكار (6 مورد)
 • استاد (1 مورد)

 • استاد (96 مورد)
 • پديدآورنده (20 مورد)
 • تحقيق (1 مورد)
 • محقق (1 مورد)

 • پديدآورنده (88 مورد)
 • سردبير (16 مورد)
 • مترجم (6 مورد)
 • تحقيق (3 مورد)
 • سخنران (2 مورد)

 • پديدآورنده (58 مورد)
 • گفتگو (19 مورد)
 • استاد (16 مورد)
 • مدير مسئول (3 مورد)
 • أصدرها (3 مورد)

 • پديدآورنده (35 مورد)
 • سردبير (21 مورد)
 • شارح (20 مورد)
 • تحقيق (9 مورد)
 • منسوب به (2 مورد)

صفحه از 241
تعداد موارد : 2892