• شارح (355 مورد)
 • پديدآورنده (314 مورد)
 • استاد (158 مورد)
 • سخنران (12 مورد)
 • مدير مسئول (6 مورد)

 • شارح (226 مورد)
 • استاد (142 مورد)
 • پديدآورنده (61 مورد)
 • مترجم (12 مورد)
 • همكار (3 مورد)

 • استاد (127 مورد)
 • پديدآورنده (84 مورد)
 • شارح (66 مورد)
 • سخنران (23 مورد)
 • همكار (14 مورد)

 • شارح (193 مورد)
 • پديدآورنده (35 مورد)
 • مترجم (4 مورد)

 • استاد (99 مورد)
 • پديدآورنده (38 مورد)
 • شارح (14 مورد)
 • همكار (10 مورد)
 • گفتگو (7 مورد)

 • شارح (60 مورد)
 • استاد (48 مورد)
 • پديدآورنده (38 مورد)
 • تحقيق (1 مورد)
 • به روايت (1 مورد)

 • استاد (124 مورد)
 • پديدآورنده (9 مورد)
 • شارح (8 مورد)
 • همكار (4 مورد)
 • مصاحبه شونده (1 مورد)

 • شارح (61 مورد)
 • پديدآورنده (37 مورد)
 • بمساعدة (10 مورد)
 • همكار (6 مورد)
 • استاد (1 مورد)

 • استاد (96 مورد)
 • پديدآورنده (18 مورد)
 • تحقيق (1 مورد)
 • محقق (1 مورد)

 • پديدآورنده (52 مورد)
 • گفتگو (19 مورد)
 • استاد (16 مورد)
 • همكار (3 مورد)
 • أصدرها (2 مورد)

 • پديدآورنده (85 مورد)
 • مترجم (6 مورد)
 • تحقيق (3 مورد)
 • به کوشش (1 مورد)

 • شارح (71 مورد)

صفحه از 226
تعداد موارد : 2705