• شارح (340 مورد)
 • پديدآورنده (296 مورد)
 • استاد (127 مورد)
 • سخنران (11 مورد)
 • مدير مسئول (6 مورد)

 • شارح (224 مورد)
 • استاد (126 مورد)
 • پديدآورنده (51 مورد)
 • مترجم (10 مورد)
 • همكار (3 مورد)

 • استاد (127 مورد)
 • پديدآورنده (73 مورد)
 • شارح (66 مورد)
 • سخنران (21 مورد)
 • همكار (14 مورد)

 • شارح (193 مورد)
 • پديدآورنده (35 مورد)
 • مترجم (4 مورد)

 • استاد (99 مورد)
 • پديدآورنده (37 مورد)
 • شارح (14 مورد)
 • همكار (10 مورد)
 • گفتگو (7 مورد)

 • استاد (124 مورد)
 • پديدآورنده (9 مورد)
 • شارح (8 مورد)
 • همكار (4 مورد)
 • مصاحبه شونده (1 مورد)

 • شارح (60 مورد)
 • استاد (48 مورد)
 • پديدآورنده (35 مورد)
 • تحقيق (1 مورد)
 • به روايت (1 مورد)

 • شارح (61 مورد)
 • پديدآورنده (37 مورد)
 • بمساعدة (10 مورد)
 • همكار (4 مورد)
 • استاد (1 مورد)

 • استاد (96 مورد)
 • پديدآورنده (17 مورد)
 • تحقيق (1 مورد)
 • محقق (1 مورد)

 • پديدآورنده (85 مورد)
 • مترجم (5 مورد)
 • تحقيق (3 مورد)
 • به کوشش (1 مورد)

 • پديدآورنده (45 مورد)
 • گفتگو (19 مورد)
 • استاد (16 مورد)
 • همكار (3 مورد)
 • أصدرها (2 مورد)

 • استاد (61 مورد)
 • پديدآورنده (2 مورد)

صفحه از 192
تعداد موارد : 2303