احمد پاکتچی

سال و محل تولد: 1342 تهران، تحصيلات: دروس حوزوی تا مرحله خارج؛ دکتری مطالعات اديان با گرايش فرق اسلامی آسيای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستان، 1993؛ دکتری زبانشناسی تاريخی با گرايش زبانهای آسيای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستان، 1996؛ دکترای معادل فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1384ش. سوابق علمی- اجرايی: مدير گروه فقه، علوم قرآنی و حديث دائرة المعارف بزرگ اسلامی، از 1370 ش تا کنون (1393) عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی از 1368ش تا کنون،  مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق (ع)، از 1378ش تا کنون عضو گروه نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر ايران، از 1381ش تا کنون،  مدير گروه نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر ايران، از 1386ش ، عضو وابسته گروه مطالعات روسيه و اروپای شرقی، مؤسسه مطالعات امريکای شمالی و اروپا، دانشگاه تهران، از 1384ش تا کنون،  عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات روسيه، آسيای مرکزی و قفقاز (ايراس)، از 1383ش تاکنون


سایت شخصی
 احمد پاکتچی