عبد العلی پاکزاد

دانشجوی دوره دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد.


 عبد العلی پاکزاد