صدرا علی پور

استادیار گروه معارف، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه.


 صدرا علی پور