حسن دانایی فرد

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران.


 حسن دانایی فرد