غلامرضا معمارزاده طهران

 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران


 غلامرضا معمارزاده طهران