ناصر حمیدی

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران


 ناصر حمیدی