محمد احسانی فر لنگرودی

محمد احسانی فر محل تولد : لنگرود شهرت تابعیت : ایران تاریخ تولد : 1341/7/1 زندگینامه علمی : با اخذ سوم نظرى در دبیرستان، در اوّل پاییز سال 1360 وارد حوزه علمیه لنگرود شدم. به رغم نشاط و رونق علمى کم نظیر این حوزه کوچک شهرستانى در زمان ریاست مرحوم حجةالاسلام والمسلمین حاجّ شیخ علیرضا ممجَّد لنگرودى (قدس) براى تحصیل فراغت بال و فرار از آمد و شدها، در سال تحصیلى بعد به حوزه مشهد و در سال سوّم به حوزه کاشان عزیمت نمودم. پاییز 1363 وارد حوزه علمیه مبارکه قم شدم و پیوسته در اینجا مشغول به تحصیل و وظایف طلبگى هستم. جامع المقدمات، منطق، حاشیه و بخشى از سیوطى را نزد مرحوم آقاى ممجّد (قدس) در حوزه لنگرود خواندم. بقیه سیوطى، مغنى و بخشى از معالم را در مشهد و بقیه معالم را در تابستان در لنگرود و مختصر و جلد اوّل اصول مظفّر و کتب عبادات شرح لمعه را در حوزه کاشان و بقیه دروس را در قم گذرانده، از پاییز سال 1367 حضور در خارج فقه و اصول را آغاز نمودم. 


 محمد احسانی فر لنگرودی