کسب و کار بهتر از کنار گذاشتن دنیا  3
کسب و کار بهتر از کنار گذاشتن دنیا

امام صادق(ع) نهی فرمود از اینکه انسان به بهانه ی کنار گذاشتن دنیا، کسب و کار را کنار بگذارد

آزمایش مسلمانان  11
آزمایش مسلمانان

آزمایش مسلمانان در این حدیث مورد تاکید قرار گرفته است.

زندگی پیشوا همسان مردم  8
زندگی پیشوا همسان مردم

هنگامی که قحطی شد، امام صادق(ع) دستور داد در بیت او نیز مانند دیگران خوراکی تهیه شود.

نصیحت کاسبان  28
نصیحت کاسبان

امام صادق(ع) به کسی که قصد تجارت داشت، نصیحت مشفقانه ای کرد.

دیدن خداوند با چشم دل  22
دیدن خداوند با چشم دل

امام علی(ع) خدایی را می پرستد که دیده است البته با چشم دل نه با چشم سر

استدلال امام علی(ع) به ماجرای مباهله  16
استدلال امام علی(ع) به ماجرای مباهله

در شورایی که می خواست جانشین عمر بن خطاب را تعیین کند، امام علی(ع) برای حقانیت خود به قضیه ی مباهله استناد کرد.

صداقت در گرفتن بیعت  39
صداقت در گرفتن بیعت

قبیله ای شرط بیعت خود با پیامبر(ص) آن قرار دادند که پس از ارتحال آن حضرت، حکومت به آنان برسد اما حضرت نپذیرفت.

وظیفه حاکم  31
وظیفه حاکم

سه سفارش امام علی(ع) به عمر بن خطاب به عنوان حاکم

گفتن عیب کالا هنگام فروش  26
گفتن عیب کالا هنگام فروش

وقتی واثله عیب شتر را پس از فروش و پیش از رفتن خریدار، به او گفت، خریدار تعجب کرد...

اسم اعظم  34
اسم اعظم

شب قبل از جنگ بدر، خضر در خواب اسم اعظم را به امام علی(ع) یاد داد.

انکار نکردن نادیدینی ها  34
انکار نکردن نادیدینی ها

امام صادق(ع) برای شخصی توضیح داد که اگر نتوان چیزی را توصیف کرد، دلیل بر انکار آن نمی شود. پس از آن، برخی مسلمان شدند.

تواضع امام علی(ع)  42
تواضع امام علی(ع)

امام علی(ع) در زمان حکومتش از کسی لباس خرید که او را نشناسد تا به او بخاطر مقامش، تخفیف ندهد

همراه با مردم  42
همراه با مردم

هنگامی که قحطی شد، امام صادق(ع) دستور داد گندم های موجود در خانه را بفروشند و مثل دیگر مردمان، روزانه گندم تهیه کنند.

صداقت در فروش امانی  33
صداقت در فروش امانی

صداقت اقتضا می کند فروشنده در امانت فروشی، چیزی بر مبلغ تعیین شده نیفزاید تا اضافی را برای خود بردارد.

صفحه از 197
تعداد موارد : 2755