دست ندادن پیامبر(ص) با زنان  32
دست ندادن پیامبر(ص) با زنان

هنگام بیعت زنان انصار با رسول خدا(ص)، زنها خواستند با حضرت دست بدهند اما حضرت خودداری کرد.

عادت ندادن خود به هر کاری  31
عادت ندادن خود به هر کاری

برای امام علی(ع) فالوده ـ که خوراکی اشرافی به حساب می آمد ـ بردند. حضرت از خوردن آن پرهیز کرد تا نفس او عادت نکند.

پوشاندن گناه بهتر از اعتراف  21
پوشاندن گناه بهتر از اعتراف

مردی نزد امام علی(ع) اعتراف به زنا کرد. حضرت این کارش را نپسندید و سفارش کرد: همانطور که خداوند گناه را می پوشاند گناهکار نیز باید گناهش را بپوشاند.

ترجیح ندادن فرزند خود بر بینوایان  18
ترجیح ندادن فرزند خود بر بینوایان

با اینکه امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) از نظر مالی در فشار سخت بودند، پیامبر(ص) با وجود فقیران در جامعه، حاضر نبود کمک ویژه به آنان داشته باشد.

توبه در کنار کعبه  21
توبه در کنار کعبه

طبق این حدیث هرکس به قسمت ملتزم کعبه رسید با کیفیتی خاص توبه کند، خداوند او را می آمرزد.

خطبه عقد امام علی(ع) از زبان پیامبر(ص)  30
خطبه عقد امام علی(ع) از زبان پیامبر(ص)

این حدیث نشان می دهد که ازدواج امام علی(ع) با حضرت فاطمه(س) به دستور خداوند بوده است. خطبه ی این ازدواج مبارک نیز ذکر شده است.

آراستگی مرد در خانه  35
آراستگی مرد در خانه

همانگونه که زنان موظفند در برابر شوهرشان خود را بیارایند، مردان نیز همین وظیفه را دارند چرا که سبب پاکدامنی طرفین می شود.

زحمات حضرت فاطمه(س) برای خانواده در اوج فقر  36
زحمات حضرت فاطمه(س) برای خانواده در اوج فقر

پیامبر(ص) حضرت فاطمه(س) را دید که با لباسی بسیار ساده در حال شیر دادن به بچه و آسیاب کردن است. گریست و... سپس آیه ای نازل شد.

غش در معامله  19
غش در معامله

شخصی خوراکی می فروخت. پیامبر(ص) بخاطر اینکه روی جنس او با زیر آن تفاوت داشت، فروشنده را سرزنش کرد.

زهد افراطی  26
زهد افراطی

عثمان بن مظعون تصمیم گرفته بود از همه چیز دنیا دوری جوید. از زن، گوشت و حتی می خواست خود را خواجه کند. رسول گرامی اسلام(ص) او را از تمام این کارها منع فرمود.

تهمت  47
تهمت

گناه تهمت به قدری سنگین است که وقتی بُشیر به شخصی تهمت زد، آیاتی چند در مورد او نازل شد.

ایمان سبب دفع بلا  16
ایمان سبب دفع بلا

قوم یونس(ع) به او ایمان نمی آوردند و او را می آزردند. یونس آنان را نفرین کرد. عذاب تا نزدیکی آنها آمد اما به سبب توبه و آوردن ایمان، عذاب از آنها دور شد.

خطبه عقد ازدواج امام علی(ع) با حضرت فاطمه(س)  47
خطبه عقد ازدواج امام علی(ع) با حضرت فاطمه(س)

در این حدیث، چگونگی ازدواج امام علی(ع) با حضرت فاطمه(س) و اجرای خطبه ی عقد آمده است.

توبه مانع عذاب  27
توبه مانع عذاب

یونس به دلیل اینکه قومش دعوت او را نپذیرفتند، به آنها وعده ی عذاب داد. اما آنها توبه ی واقعی کردند و عذاب دفع شد.

صفحه از 184
تعداد موارد : 2573