شرح دعای 41 صحیفه سجادیه  65
شرح دعای 41 صحیفه سجادیه

طلب پوشیده ماندن لغزشها

شرح دعای 40 صحیفه سجادیه (2)  97
شرح دعای 40 صحیفه سجادیه (2)

چگونگی مواجهه با مرگ

شرح دعای 40 صحیفه سجادیه  79
شرح دعای 40 صحیفه سجادیه

چگونگی مواجهه با مرگ

شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (3)  80
شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (3)

طلب بخشش و رحمت از خدای تعالی

شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (2)  54
شرح دعای 39 صحیفه سجادیه (2)

طلب بخشش و رحمت از خدای تعالی

شرح دعای 39 صحیفه سجادیه  70
شرح دعای 39 صحیفه سجادیه

طلب بخشش و رحمت از خدای تعالی

شرح دعای 38 صحیفه سجادیه  143
شرح دعای 38 صحیفه سجادیه

عذرخواهی از تضییع حقوق مردم

صفحه از 232
تعداد موارد : 2319