700 - بلند همتی  182
700 - بلند همتی

اللَّهُمَّ... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى و استَعمِلْني بما هُو أرضى‌. این فرازها اشاره به بلند‌همتی در خودسازی و رسیدن به کمالات معنوی و مقصد اعلای ...

699 - توفیق الهی (۲)  108
699 - توفیق الهی (۲)

اللَّهُمَّ... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى.، مفهوم «ازکی».معنای لغوی «ازکی»، کلمه «ازکی» اسم تفضیل از ریشه «زکو» است. این ریشه دو معنا دارد، یکی در ...

698 - توفیق الهی  113
698 - توفیق الهی

اللَّهُمَّ ..... وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، «زبان گشودن به هدایت» به عنوان مقدمه برای سه امر مهم دیگر بیان شده است که اولین آن، «الهام ...

صفحه از 216
تعداد موارد : 2159