724 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۲)  8
724 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۲)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در تبیین این فراز گفتیم بر اساس آیه «نفْر» اگر کسی بخواهد راهنما و مرشد مردم و دلیل رشاد جامعه ...

723 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن  4
723 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در ارتباط با این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق به آیه «نفْر» اشاره شد، یعنی آیه ۱۲۲ سوره توبه ...

722 - اهمیت جهاد علمی (۲)  5
722 - اهمیت جهاد علمی (۲)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. سخن در تبیین راهنمایی مردم به راه صحیح زندگی، یعنی راه رسیدن به مقصد اعلای انسانیت بود. اشاره شد ...

721 - اهمیت جهاد علمی  5
721 - اهمیت جهاد علمی

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. مرا از راهنمایان مردم به راهِ درست زندگی، یعنی راه رسیدن به مقصد انسانیت، قرار ده! ، راهنمای رشاد بودن، ...

720 - راهنما شدن به راه درست  5
720 - راهنما شدن به راه درست

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. یکی از درخواست‌های مهمی که در دعای نورانی مکارم الاخلاق مطرح شده، این است که خداوند به انسان توفیق بدهد، ...

صفحه از 219
تعداد موارد : 2187