ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1بدرة المعاني (درة المعالي) في ترجمة اللئاليابن ساوجی ابوالمحاسن محمد بن س350621386
2قانون العدالةهروی حسین بن سیف الدین223501383
3حكمتهاى علوى در سروده‏هاى عربىقربانی زرین باقر67021383
4گنج گهر (ترجمه منظوم نثر اللئالي) ندیمی, سید جعفر حسینی اشکوری180711381
5ترجمه منظوم « دعاي صباح »قطب الدین محمد حسینی نیریزی, محمد ترابیان فردوسی719261380
6صحيفة المحبة سایل کاشانی, محمد مهدی فقیهی115541378
7نظم نثر اللئاليابو علی اشرف مراغی, محمود طیار مراغی147661378
8نظيم اللئاليسید قوام الدین محمد حسینی سیفی قزوینی, حسین گودرزی81621378
9احاديثي درفضيلت امام علي(ع)؛ برگزيده از «المقصدالاقصي»حافظیان ابوالفضل85631377
10دو ترجمه منظوم عادل خراسانیعادل بن علی بن عادل خراسانی, ابوالفضل حافظیان بابلی67071377
11زبدة الاخبارخراسانی عادل بن علی بن عادل172151377
12ستين عادلیخراسانی عادل بن علی بن عادل69021377
13ترجمه دعاي صباحسید محمود جامی, سید محمد رضا حسینی جلالی69441377