نهایة الدرایة  17
نهایة الدرایة

این کتاب، شرحی بر کتاب الوجیزة ی شیخ بهایی (953 ـ 1031 ق) است.

القول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع  22
القول الصراح فی البخاری و صحیحه الجامع

این کتاب، مشتمل بر نقدهایی از مؤلّف بر اسناد احادیث و راویان اهل سنّت است که در «صحاح ستّه» روایت دارند.

رجال الخاقانی  20
رجال الخاقانی

از منابع رجالی شیعه است که فوائد رجالی متعدد در آن درج شده است.

الفوائد الرجالیة  16
الفوائد الرجالیة

متن کتاب در بردارنده 51 فایده رجالی در موضوع راویان حدیث به همراه ذکر اقوال علما و بررسی ادلّه آنهاست.

بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال  25
بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال

این کتاب، در شرح کتاب زبدة المقال فی علم الرجال سید حسین بن سید رضا بروجردی (م 1276 ق) تألیف شده است.

إتقان المقال فی أحوال الرجال  32
إتقان المقال فی أحوال الرجال

این کتاب در سه بخش تنظیم شده است که عبارت اند از: شرح حال راویان ثقه، حَسَن و ضعیف. در هر بخش، اسامی بر اساس ترتیب حروف الفبا تنظیم شده اند.

طرائف [/ ظرائف] المقال فی معرفة طبقات الرواة  37
طرائف [/ ظرائف] المقال فی معرفة طبقات الرواة

کتاب در بیان طبقات رجال حدیث است که مشتمل بر 31 طبقه اند.

حوزه ها و مکاتب حدیثی  86
حوزه ها و مکاتب حدیثی

این کتاب به جریان های فکری حدیث و ده حوزه حدیثی شیعه و سه حوزه حدیثی اهل سنت می پردازد.

شناخت نامه حدیث  257
شناخت نامه حدیث

این کتاب با یک هزار متن روایی و تعداد 23 توضیح و تحلیل، مهم ترین مباحث مرتبط با حدیث شناسی را تقدیم علاقه مندان می کند و در پایان، به اجمال محدّثان بزرگ و مهم ...

الفوائد الرضویة فی احوال علماء المذهب الجعفریة (سرگذشت عالمان شیعه)  42
الفوائد الرضویة فی احوال علماء المذهب الجعفریة (سرگذشت عالمان شیعه)

شرح حال عالمان شیعه از گذشته تا تقریبا عصر مؤلف، با رعایت ترتیب الفبا، به قلم آورده شده.

صفحه از 14
تعداد موارد : 183