الفوائد الرجالیة  21
الفوائد الرجالیة

این کتاب، مشتمل بر 24 فایده رجالی است.

غریب الحدیث فی الکتب الاربعة  22
غریب الحدیث فی الکتب الاربعة

کتابی است در شرح الفاظ دشوار در احادیث کتب اربعه

شرح مشیخة الفقیه  9
شرح مشیخة الفقیه

این شرح در بیان احوال راویانی است که در مشیخه کتاب من لا یحضر به آنها طریق ذکر شده است.

رجال أسانید کتاب رجال الکشّی و... (الموسوعة الرجالیة، ج 6)  33
رجال أسانید کتاب رجال الکشّی و... (الموسوعة الرجالیة، ج 6)

مؤلّف، طبقات راویان حدیث را در هر یک از این سه کتاب، به طور مستقل بیان کرده است.

ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه و (الموسوعة الرجالیة، ج 5)  23
ترتیب أسانید و رجال أسانید کتاب من لا یحضره الفقیه و (الموسوعة الرجالیة، ج 5)

اسناد کتاب های امالی شیخ صدوق و کتاب من لایحضره الفقیه به ترتیبی خاص، تنظیم شده اند.

شرح مشیخة الاستبصار  14
شرح مشیخة الاستبصار

مؤلّف به بیان احوال راویانی که دارای «کتاب» یا «اصل» هستند و از آنها در الاستبصار روایت آورده شده و شیخ طوسی، طریق خود به این اشخاص را در مشیخه ذکر نموده، و همچنین به ...

رجال السنة فی المیزان  28
رجال السنة فی المیزان

متن کتاب، شامل مباحثی در حجّیت اخبار عامّه و مناقشه در اسناد روایات آنها، خصوصا در کتب صحاح ستّه است.

الجامع فی الرجال  32
الجامع فی الرجال

متن کتاب، شامل اسامی کلّیه رجال شیعه در کتاب های فقه، حدیث و رجال است

رجال أسانید أو طبقات رجال کتاب الکافی (الموسوعة الرجالیة، ج 4)  20
رجال أسانید أو طبقات رجال کتاب الکافی (الموسوعة الرجالیة، ج 4)

این کتاب، مشتمل بر تنظیم طبقات راویان حدیث در کتاب الکافی است.

تلید بن سلیمان المحاربی  28
تلید بن سلیمان المحاربی

اثبات وثاقت تلید بن سلیمان محاربی

سبک شناسی دانش رجال الحدیث  29
سبک شناسی دانش رجال الحدیث

کاوشی است در شناسایی روش ها و سبک های مختلف رجالیون.

محمد بن مسلم الطائفی محیی السنة النبویة  31
محمد بن مسلم الطائفی محیی السنة النبویة

در این کتاب علاوه بر معرفی محمد بن مسلم، روایات در مذمت او مورد بررسی و نقد قرار گرفته اند.

ترتیب أسانید کتاب الخصال و ... (الموسوعة الرجالیة، ج 3)  32
ترتیب أسانید کتاب الخصال و ... (الموسوعة الرجالیة، ج 3)

این کتاب، مشتمل بر ترتیب و تنظیم اسناد موجود در پنج کتاب حدیثی شیخ صدوق است و با توجّه به این که راویانی که در صدر اسناد این کتاب ها واقع شده اند، صاحب «کتاب» ...

تنقیح أسانید التهذیب  42
تنقیح أسانید التهذیب

مؤلّف با تنظیم اسناد هر راوی از کتاب تهذیب الأحکام، طُرُق مختلف و طبقه آن راوی را مشخّص نموده است.

صفحه از 15
تعداد موارد : 205