نخستین مناسبات فکری تشیع  15
نخستین مناسبات فکری تشیع

بازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان های متقدم امامی

اعتبار سنجی احادیث شیعه  16
اعتبار سنجی احادیث شیعه

پیام اصلی این کتاب بازشناسی پایه ها و مؤلفه های مبنای اعتبارسنجی «قرینه محور» در برابر مبنای اعتبارسنجی «راوی محور» کنونی است.

مَسرَد تنقیح المقال فی علم الرجال  25
مَسرَد تنقیح المقال فی علم الرجال

این کتاب خواننده را با محتوای تنقیح المقال و نویسنده ی آن آشنا می سازد.

معجم رجال الحدیث  22
معجم رجال الحدیث

معرفی معجم رجال الحدیث با استفاده از مقدمه ی کتاب.

مخزن المعانی فی ترجمة المحقق المامقانی  24
مخزن المعانی فی ترجمة المحقق المامقانی

کتابی درخور توجه برای آشنایی با خاندان مامقانی

درآمدی بر علم رجال  24
درآمدی بر علم رجال

ترجمه ی مدخل «معجم رجال الحدیث» است که شش مقدمه را در بر دارد و موضوعاتی در علم رجال را مورد بحث و کاوش قرار داده است.

علم النسب  22
علم النسب

واژه ها و اصطلاحات و رموز علم انساب و نیز اطلاعات مقدماتی که پژوهشگر علم انساب باید بداند.

فائق المقال فی الحدیث و الرجال  715
فائق المقال فی الحدیث و الرجال

نویسنده علاوه بر بیان قواعد مهم علم درایه، به معرفی راویان مورد اعتماد پرداخته است.

شرح مشیخة الفقیه (روضة المتقین)  20
شرح مشیخة الفقیه (روضة المتقین)

این کتاب در واقع جلد چهاردهم روضة المتقین است. اما موضوع مستقل و در شرح مشیخه ی من لا یحضره الفقیه است.

تنقیح المقال فی علم الرجال  61
تنقیح المقال فی علم الرجال

یکی از جامع ترین کتاب های رجالی شیعه

نقد الرجال  19
نقد الرجال

مشتمل بر فهرستی از اسامی 6604 نفر از رجال است که در وصف هر شخصیت، عبارت علمای رجال به همراه مدح یا ذم و یا مهمل بودن وی بیان شده است.

استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار  27
استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار

این کتاب، در شرح الاستبصار شیخ طوسی نوشته شده است.

قواعد توثیق راویان  37
قواعد توثیق راویان

کتاب در پی روشن داشت قواعد کلی توثیق، چه توثيقات خاص و چه توثيقات عام است و می کوشد تا به شکلی آموزشی، دیدگاه های مختلف در این زمینه را ارائه کند.

صفحه از 11
تعداد موارد : 144