المنهج الرجالی والعمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة  26
المنهج الرجالی والعمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة

الموسوعة الرجالیة از آثار ارزشمند آیت الله العظمی آقاحسین بروجردی است و این اثر معرفی مفصل آن کتاب و نشان دهنده ی روش رجالی آیت الله بروجردی است.

المعین علی معجم رجال الحدیث  25
المعین علی معجم رجال الحدیث

این کتاب، مشتمل بر ذکر اسامی رجالی است که در کتاب معجم رجال الحدیث و کتب اربعه، آورده شده اند.

أضبط المقال فی ضبط أسماء الرجال  27
أضبط المقال فی ضبط أسماء الرجال

این کتاب مشتمل بر ضبط اسامی، انساب، کنیه و القاب رجال حدیثی است که مورد اشتباه واقع شده اند.

نخبة المقال فی تمییز الاسناد والرجال  23
نخبة المقال فی تمییز الاسناد والرجال

شرح طریق های شیخ طوسی در مشیخه التهذیب، الاستبصار و الفهرست، و طریق های شیخ صدوق در مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه است.

المفید من معجم رجال الحدیث  32
المفید من معجم رجال الحدیث

شامل فهرستی است از اسامی راویان ذکر شده در معجم رجال الحدیث، با بیان شرح حال هر راوی. سپس نتیجه ای که مرحوم خویی در مورد هر راوی، به آن رسیده، مشخّص شده است.

الموسوعة الرجالیة المیسرة أو معجم رجال الوسائل  46
الموسوعة الرجالیة المیسرة أو معجم رجال الوسائل

مشتمل بر فهرست اسامی رجال و راویانی است که در وسائل الشیعة و کتب اربعه روایت داشته اند و با استفاده از کتب رجالی شیعه، شرح حال آنها آورده شده است.

قاموس الرجال  3552
قاموس الرجال

متن کتاب، یک موسوعه رجالی است که ابتدا هدف از تألیف آن، نقد کتاب تنقیح المقال عبد اللّه مامقانی بوده است و سپس خود به عنوان یک کتاب رجالی مستقل، عرضه شده است.

معجم الثقات و ترتیب الطبقات  36
معجم الثقات و ترتیب الطبقات

اسامی راویان ثقه به ترتیب الفبا (در هر فصل) گرد آمده است.

بحوث فی مبانی علم الرجال  36
بحوث فی مبانی علم الرجال

تقریرات درس استاد محمّد سند.

دراسات فی الحدیث و المحدثین  31
دراسات فی الحدیث و المحدثین

این کتاب، بخشی از مباحث مربوط به علوم حدیث را مطرح ساخته است.

ثقات الإسلام  35
ثقات الإسلام

بعضی از راویان مشترک که در کتاب های شیعه و اهل سنّت، ثقه شمرده شده اند، گردآوری شده است.

أصحاب الإمام أمیر المؤمنین(ع) و الرواة عنه  42
أصحاب الإمام أمیر المؤمنین(ع) و الرواة عنه

این کتاب، در بردارنده نام و شرح حال اصحاب امام علی(ع) و راویان از آن حضرت است.

نجاشی، راوی شناس بزرگ  48
نجاشی، راوی شناس بزرگ

این کتاب، شامل بررسی شرح حال نجاشی، صاحب کتاب رجال النجاشی است.

بررسی زندگی علی بن یقطین  21
بررسی زندگی علی بن یقطین

این کتاب به بررسی حالات علی بن یقطین می پردازد که از راویان امام کاظم(ع) به شمار می آید و با تشویق آن حضرت، در دستگاه خلفای عبّاسی باقی ماند و خدمات شایانی را به ...

صفحه از 16
تعداد موارد : 222