الفوائد الرجالیة  37
الفوائد الرجالیة

این کتاب، مشتمل بر چند مبحث رجالی است: تحقیقات رجالی در مورد بعضی راویان حدیث؛ ذکر بعضی از مباحث علم درایه؛ جرح و تعدیل؛ تمییز مشترکات.

الاجازة الکبیرة  30
الاجازة الکبیرة

کتاب شامل دو اجازه ی روایت از دو عالم برجسته: آیت الله سید حسن صدر (م 1354ق) و آیت الله شیخ الشریعه اصفهانی (م 1339ق) به علامه شیخ آقابزرگ تهرانی (م 1389ق) است.

طبقات الاجازات بالروایات  36
طبقات الاجازات بالروایات

اجازه روایی آیت الله سید حسن صدر به دو تن از فضلا با فواید رجالی و تاریخی مهم

تنزیه القمیین  23
تنزیه القمیین

این کتاب در بیان احوال راویان و محدّثان قمی و ردّ مطالبی است که بر آنها وارد شده است.

غدیر در آینه کتاب  50
غدیر در آینه کتاب

معرفی ۵۱۱ کتاب مستقل از قرن اول تا پانزدهم هجری درباره غدیر

معراج أهل الکمال إلی معرفة الرجال  30
معراج أهل الکمال إلی معرفة الرجال

شرحی بر الفهرست شیخ طوسی است. مؤلّف در ذیل نام هر راوی، شرح حال وی را همراه با طریق او با استناد به اقوال علمای متقدّم در علم رجال، از کتاب های مختلف رجالی بیان ...

بُلغَة المحدثین  37
بُلغَة المحدثین

این کتاب در بیان اسامی راویانی است که از دیدگاه مؤلّف، موثّق، ممدوح و یا مذموم اند

الوجیزة فی الرجال  38
الوجیزة فی الرجال

متن کتاب، شامل ذکر اسامی رجال حدیث با بیان وثاقت، مدح و ضعف آنها، بدون ذکر اقوال علمای رجال است و برای راویان مهمل و مجهول، تعبیر «مجهول» به کار رفته است.

رجال المجلسی  41
رجال المجلسی

متن این کتاب، همان الوجیزة فی الرجال مرحوم مجلسی است که شامل ذکر اسامی رجال حدیث، با بیان وثاقت، مدح و ضعف آنهاست، البته بدون ذکر اقوال علمای رجال، و برای راویان مهمل و مجهول، ...

جامع الرواة  42
جامع الرواة

از کتاب های رجالی شیعه

رسالة فی معرفة الصحابة  22
رسالة فی معرفة الصحابة

این کتاب، مشتمل بر ذکر اسامی صحابیان، همراه با بیان مشخّصات آنها می باشد.

اعتبار سنجی احادیث شیعه  77
اعتبار سنجی احادیث شیعه

پیام اصلی این کتاب بازشناسی پایه ها و مؤلفه های مبنای اعتبارسنجی «قرینه محور» در برابر مبنای اعتبارسنجی «راوی محور» کنونی است.

صفحه از 12
تعداد موارد : 161