678 - ستایش فقر  31
678 - ستایش فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. در جلسه پیشین به برخی روایات ستایش فقر اشاره شد. در ...

شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه  103
شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه

شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه

677 - ستایش فقر  17
677 - ستایش فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. در جلسات قبل به انواع روایات نکوهش «فقر» و آثار زیان‌بار ...

676 - آثار زیان‌بار فقر  17
676 - آثار زیان‌بار فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. پیش از این به «جهل و نادانی» و «کفر» به عنوان ...

675 - آثار زیان‌بار فقر  16
675 - آثار زیان‌بار فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌.

صفحه از 186
تعداد موارد : 1859