فراز ششم دعای 22 صحیفه سجادیه  8
فراز ششم دعای 22 صحیفه سجادیه

شرح دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه

۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)  19
۶۵۱ - حمد و ثنای خدای سبحان (۵)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)  6
650 - حمد و ثنای خدای سبحان (4)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)  8
649 - حمد و ثنای خدای سبحان (3)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

۶۴۸ - حمد و ثنای خدای سبحان (۲)  13
۶۴۸ - حمد و ثنای خدای سبحان (۲)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌

۶۴۷ - حمد و ثنای خدای سبحان (۱)  52
۶۴۷ - حمد و ثنای خدای سبحان (۱)

اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ و إغراقا فِي الثَّناءِ عَلَيك‌...

صفحه از 182
تعداد موارد : 1820