682 - ثروت، منشأ طغیان  9
682 - ثروت، منشأ طغیان

وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. پس از فراز قبلی که به مسأله فقر اشاره داشت، در این فراز به مسأله سرکشی و طغیان ...

681 - فقر اختیاری  37
681 - فقر اختیاری

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. اکنون به موضوع «فقر اختیاری» اشاره می‌کنیم چرا که می‌توان روایات ...

680 - جمع‌بندی روایات ستایش و نکوهش فقر  17
680 - جمع‌بندی روایات ستایش و نکوهش فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. در جلسه گذشته سعی شد نکاتی پیرامون جمع بین روایات ...

679 - جمع‌بندی روایات ستایش و نکوهش فقر  15
679 - جمع‌بندی روایات ستایش و نکوهش فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. در چندین جلسه گذشته اقسام مختلفی از روایات مطرح شده پیرامون ...

678 - ستایش فقر  50
678 - ستایش فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. در جلسه پیشین به برخی روایات ستایش فقر اشاره شد. در ...

شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه  159
شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه

شرح دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه

677 - ستایش فقر  28
677 - ستایش فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. در جلسات قبل به انواع روایات نکوهش «فقر» و آثار زیان‌بار ...

676 - آثار زیان‌بار فقر  29
676 - آثار زیان‌بار فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌. پیش از این به «جهل و نادانی» و «کفر» به عنوان ...

675 - آثار زیان‌بار فقر  25
675 - آثار زیان‌بار فقر

وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِي وَ لَا أَطْغَيَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدِي‌.

صفحه از 187
تعداد موارد : 1869