732 - ویژگی مُرشدنماها  147
732 - ویژگی مُرشدنماها

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. خطر کسانی که مدعی ارشاد مردم هستند، ولی خود به آنچه ارشاد می‌کنند، عمل نمی‌کنند. بدتر از عالم ...

731 - خطر مُرشدنماها  49
731 - خطر مُرشدنماها

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در مقابل مرشد عامل، مرشد بی عمل است. چنین شخصی چه در لباس روحانیت باشد چه در غیر آن در ...

730 - ویژگی‌های مرشد کامل  55
730 - ویژگی‌های مرشد کامل

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در بحث بالاترین مراتب ارشاد و کامل‌ترین راهنما و مرشد اشاره شد که بالاترین مراتب ارشاد، اختصاص به خداوند سبحان ...

729 - خداوند سبحان، مرشد حقیقی  55
729 - خداوند سبحان، مرشد حقیقی

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. یکی دیگر از نکات قابل توجه در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق این است که برترین و ...

728 - نشانه‌های هدایتگران به راه درست  55
728 - نشانه‌های هدایتگران به راه درست

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. یکی از روایاتی که می‌توان از آن در تبیین این جمله از دعای نورانی مکارم الاخلاق کمک گرفت، این روایت ...

727 - راهنما شدن به راه درست  39
727 - راهنما شدن به راه درست

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. فقیه راستین، زمانی می‌تواند مرشد مردم به راه حق باشد که نه تنها با علم و گفتار، بلکه با ...

726 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۴)  41
726 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۴)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. کسانی که مردم را به راه خدا دعوت می‌کنند، ویژگی‌های دارند که ما در کتاب تبلیغ در قرآن و حدیث ...

725 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۳)  29
725 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۳)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. بر اساس آیه «نفْر»، شرط دلیل رشاد بودن و راهنمایی مردم به سوی خدا، تفقه در دین است و یکی ...

724 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۲)  123
724 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۲)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در تبیین این فراز گفتیم بر اساس آیه «نفْر» اگر کسی بخواهد راهنما و مرشد مردم و دلیل رشاد جامعه ...

723 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن  85
723 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در ارتباط با این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق به آیه «نفْر» اشاره شد، یعنی آیه ۱۲۲ سوره توبه ...

صفحه از 48
تعداد موارد : 478