ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1ارزیابی شخصیت و عملکرد عبدالله‌بن‌مسعودپور اسماعیل احسان501396
2جرح راوی، با معیار مذهب راوی، از منظر فریقینعلی نژاد عبدالله401396
3معرفی مقاتل بن سلیمان (صاحب تفسیر کبیر)ناوشکی رسول611396
4بررسی اندیشه‌ها و عقاید محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن‌ابی‌العزاقر ب...وکیلی هادی331396
5تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل‌سنتحاجی خانی علی911396
6تأملی در روایات نکوهش عبدالله بن عباس در برخی منابع متقدم شیعیصادقی سید جعفر1051396
7سیمای محمد بن ابوبکر در منابع شیعی و سنیناظمیان فرد علی2851396
8سیاست مذهبی خلفای راشدینولوی علی محمد1881396
9بازشناسی جریان هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیهگرامی سید محمد هادی1531396
10تسامح ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغهعباسی علی اکبر2781396
11بررسی و تحلیل نقش عمروعاص در تاریخ اسلامقبادی آیت1411396
12تشیع عبدالله بن عباس از منظر مناظرات او (2)رباط جزی مجید1161396
13تشیع عبدالله بن عباس از منظر مناظرات او (1)رباط جزی مجید1911396
14بررسی و تحلیل نقش حذیفه بن یمان در تاریخ صدر اسلامیاری سیاوش1981396
15تحلیل و تنقیح داده‌های رجالی در باره محمد بن‌قیسغفوری نژاد محمد 751395
16عرضه روایات ابوالخطاب در کتب اربعه بر آموزه‌های تشیّعقربانی محمد3441395
17عقیده راوی و اثر آن در پذیرش روایتجارح حکمت7161395
18بازخوانی معیار بخاری در گزینش احادیث و نقد و بررسی شروط راویانحسینی سید معصوم5751395
19جرح راوی بر اساس مذهب؛ اسباب و نتایجحیدری نسب علیرضا3461395
20خاستگاه روایی شرایط راوی در ارزش گذاری رجالیان کهنغلامعلی مهدی5351395
صفحه از 2
تعداد موارد : 28