درخت

مشتمل بر : 1. درختكاري 2. قطع درخت
 3417

حيوانات

مشتمل بر: 1. حقوق حيوانات 2. زدن حيوانات 3. ثواب مهرباني با حيوانات 4. كيفر آزار دادن حيوانات 5. آنچه به هنگام ذبح[ حيوانات]... 6. كشتن به ناحق حيوانات 7. نهي‏از به ‏جان ‏هم انداختن ‏حيوانات
 3260

زمين

مشتمل بر: 1. زمين 2. آماده‏سازى زمين براى زندگى 3. احكام زمين 4. هركس زميني را احياكند از آن اوست 5. نابود كردن زمين‏هاى آباد
 2003