اولین پرسش پس از مرگ

در مورد نخستین سؤال پس از مرگ، روایت ها متفاوت گفته اند. بالاخره نخستین پرسش از چیست؟
 2884

مزاح

در روایتی آمده که پیامبر(ص) فرمود: با برادر ایمانی خود شوخی و مزاح مکن. ولی در روایت دیگر آمده: شوخی و مزاح از پیامبر(ص) است. چگونه این تناقض برطرف می شود؟
 1993

ناسازگاری روایات با یکدیگر

چرا برخی روایات از پیامبر (ص) و ائمه(ع) با یکدیگر سازگاری ندارند؟
 2355

گیرنده ی جان انسان ها

در حدیث است که خود خدا جان مؤمنان را می گیرد. از سوی دیگر در قرآن آمده است که فرشتگان جان انسان ها را می گیرند. این تناقض چگونه حل می شود؟
 4811

تناقض میان نقل های بخشش گناهان و مجازات گناهکار

روایاتی می گویند: قطره ای اشک برای امام حسین(ع) سبب آمرزیده شدن همه ی گناهان می شود. از سوی دیگر قرآن می فرماید: هرکس ذره ای کار بد انجام دهد نتیجه اش را می بیند. آیا این روایت و روایت های مشابه با این آیه ی قرآن تناقض ندارند؟
 3414

برترین عمل

برخی روایات، یک عمل خاص را برترین عمل معرفی می کند اما روایاتی دیگر عملی دیگر را. چگونه چنین چیزی ممکن است؟
 8259

اولین آفریده

دو روایت متفاوت از پیامبر(ص) نقل شده است: «اول ما خلق الله نوری؛ اولین آفریده ی خداوند نور من است» «اول ما خلق الله العقل؛ اولین آفریده ی خداوند عقل است» چگونه می توان بین دو روایت را جمع کرد؟
 11551