ناسازگاری روایات با یکدیگر

پرسش :

چرا برخی روایات از پیامبر (ص) و ائمه(ع) با یکدیگر سازگاری ندارند؟پاسخ :

عوامل زیر از جمله دلایل ناسازگاری میان برخی احادیث است:
یک) جعل حدیث از سوی دروغگویان سودجو.
دو) تغییر در متن احادیث به مرور زمان در اثر کم دقتی در استنساخ یا دست بردن عمدی در آنها.
سه) تقیه کردن امام در بیان مطلب و موافق عامه سخن گفتن.
چهار) تفاوت در شرایط صدور حدیث. مثلا ممکن است امام برای یک نوع بیماری، سفارش های متفاوت کرده باشد که بخاطر شرایط جسمانی بیماران بوده که هرکدام دستوری خاص را می طلبیده اند.
پنج) تعارض داشتن در نگاه ابتدایی. گاهی در نگاه ابتدایی دو روایت ناسازگارند اما وقتی به دست متخصص می افتند، تبیین می کند که ناسازگار نیستند.
شش) افتادگی قسمتی از حدیث.
هفت) اشتباه در نقل به معنا. گاهی در اثر نقل نکردن عین کلمات امام، سبب شده که ظرایف سخن اما منتقل نشود.
در خور ذکر است که با توجه به معیارهایی که متخصصان دارند می توانند تعارض میان روایات را برطرف سازند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :