تفاوت فریضه و سنت

تفاوت فریضه و سنت چیست؟
 2870

اهتمام به فرايض در حدیث حضرت عبد العظیم(ع)

اهتمام به فرايض در حدیث حضرت عبد العظیم(ع) چگونه تبیین شده است؟
 1986

اعتبار حدیث رفع

میزان اعتبار حدیث رفع چقدر است؟
 2280

برداشته شدن تکالیف شرعی در آخرالزمان!

با توجه به حدیث ذیل از پیامبر(ص) آیا ممکن است زمانی فرا رسد که تکالیف شرعی برداشته شود؟ یا علی، یأتی علی الناس زمان المقر بالحق فیه ناج. قالوا یا رسول الله فاین العمل؟ قال: لا عمل یومئذ؛ ای علی، زمانی فرارسد که اقرارکننده به حق در آن زمان نجات یابد. گفتند: ای رسول خدا، عمل چه جایگاهی دارد؟ فرمود: در آن زمان عملی در کار نیست. (المواعظ العددیة، ص 178. ر. ک: قوت القلوب، ج 1، ص 289)
 3285