تفاوت فریضه و سنت

تفاوت فریضه و سنت چیست؟
 3009

اهتمام به فرايض در حدیث حضرت عبد العظیم(ع)

اهتمام به فرايض در حدیث حضرت عبد العظیم(ع) چگونه تبیین شده است؟
 2103

اعتبار حدیث رفع

میزان اعتبار حدیث رفع چقدر است؟
 2370

برداشته شدن تکالیف شرعی در آخرالزمان!

با توجه به حدیث ذیل از پیامبر(ص) آیا ممکن است زمانی فرا رسد که تکالیف شرعی برداشته شود؟ یا علی، یأتی علی الناس زمان المقر بالحق فیه ناج. قالوا یا رسول الله فاین العمل؟ قال: لا عمل یومئذ؛ ای علی، زمانی فرارسد که اقرارکننده به حق در آن زمان نجات یابد. گفتند: ای رسول خدا، عمل چه جایگاهی دارد؟ فرمود: در آن زمان عملی در کار نیست. (المواعظ العددیة، ص 178. ر. ک: قوت القلوب، ج 1، ص 289)
 3360