مزيّت اقرار به نادانى در پاسخ  2969
مزيّت اقرار به نادانى در پاسخ

اقرار به نادانی از ویژگیهای اخلاقی مثبت است. توضیحی در این باره

نكاتى درباره حجاب هاى دانش و حكمت  1618
نكاتى درباره حجاب هاى دانش و حكمت

اموری چند، مانع تابش نور دانش و حکمت به انسان می شوند. توضیحی در این باره.

سخنى در باره آموزش رايگان معارف دينى  1736
سخنى در باره آموزش رايگان معارف دينى

آموزش معارف دين ، نزد خداوند ، چندان ارزشمند است كه معاوضه آن با هر گونه متاعِ دنيوى ، خسارتى سترگ به شمار مى آيد.

اقسام حكمت  1329
اقسام حكمت

حكمت از نگاه قرآن و حديث، به چند نوع تقسیم می شود؟

بصيرت  5981
بصيرت

واژه «بصيرت» ، از مادّه «بصر» است كه ، دو معناى اصلى دارد : يكى ، علم و ديگرى ، درشتى ، سختى و خشونت .

نكته هايى درباره برترى دانش بر عبادت  1914
نكته هايى درباره برترى دانش بر عبادت

از نظر احادیث، دانش برتر از عبادت است

قبول حق از همه اما تحصیل دانش از آموزگار صالح  829
قبول حق از همه اما تحصیل دانش از آموزگار صالح

جمع میان احادیثی که می گویند: حق را از همه بپذیر و احادیثی که برای آموزگار شرایطی تعیین کرده اند.

فضيلت اقرار به نادانى  785
فضيلت اقرار به نادانى

چند حدیث در باره فضیلیت اقرار به نادانی

سخنى درباره طلب علم براى خدا  1004
سخنى درباره طلب علم براى خدا

در مقابل احاديثی كه تأكيد بر اخلاص در نيّت و اجتناب از علم آموزى با انگيزه هاى غير الهى دارند، احاديثى از پيامبر خدا نقل شده كه به ظاهر ، معارض با اين به نظر مى رسند

سؤال زیاد  699
سؤال زیاد

جمع بین احادیثی که سوال زیاد را تمجید و مذمت می کنند

توضيحى درباره داروى حجابهاى دانش و حكمت  1636
توضيحى درباره داروى حجابهاى دانش و حكمت

قرآن ، موعظه ، تقوا ، ذكر ، استعاذة ، توبة و بلاء به عنوان داروهاى شفا بخش بيماريهاى ناشى از وسوسه شيطان و حجابهاى معرفت مطرح اند . در باره چگونگى نقش اين داروها در زدودن موانع شناخت و سالم سازى جان ، توجه ...

توضيحى در باره احكام آموختن  866
توضيحى در باره احكام آموختن

با توجه به احاديث، احكام تعلّم به پنج قسم قابل تقسيم است : تعلّم واجب ، تعلّم متسحب ، تعلّم حرام ، تعلّم مكروه و تعلم مباح .

توضيحى درباره انتخاب آموزگار  571
توضيحى درباره انتخاب آموزگار

در برخی احاديث ، بر قبول حق و گرفتن حكمت و دانش از هر كس ، حتّى مشركان ، تأكيد شده است، در حالى كه در احاديثی دیگر ، براى معلّم ، شرايطى بيان شده است.

پژوهشى درباره معناى «دانش»  5929
پژوهشى درباره معناى «دانش»

هيچ مكتبى مانند اسلام براى دانش و معرفت و آگاهى ارزش قائل نيست و هيچ دينى مانند اسلام ، مردم را از خطر جهل بر حذر نداشته است...

صفحه از 2
تعداد موارد : 19