امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 355

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 359

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 678

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 678

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 922

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 676

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 502

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 479

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 336

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 466
صفحه از 2
تعداد موارد : 17