امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 498

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 443

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 793

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 790

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 998

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 753

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 574

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 543

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 403

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 532
صفحه از 2
تعداد موارد : 17