امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 307

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 313

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 620

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 613

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 878

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 633

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 464

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 442

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 303

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 425
صفحه از 2
تعداد موارد : 17