امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 477

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 427

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 772

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 765

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 986

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 736

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 564

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 535

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 393

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 518
صفحه از 2
تعداد موارد : 17