امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 438

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 394

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 736

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 737

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 966

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 719

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 544

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 520

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 373

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 503
صفحه از 2
تعداد موارد : 17