امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 262

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 253

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 466

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 498

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 721

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 502

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 349

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 345

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 260

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 277
صفحه از 2
تعداد موارد : 17