امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 292

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 274

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 576

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 565

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 807

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 588

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 431

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 409

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 278

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 401
صفحه از 2
تعداد موارد : 17