امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 803

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 652

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 1048

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 1049

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 1154

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 903

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 718

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 669

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 543

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 663
صفحه از 2
تعداد موارد : 17