امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 925

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 735

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 1177

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 1175

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 1233

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 972

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 790

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 732

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 624

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 723
صفحه از 2
تعداد موارد : 17