امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 660

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 519

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 891

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 889

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 1071

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 798

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 618

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 584

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 444

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 566
صفحه از 2
تعداد موارد : 17