امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 375

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 374

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 703

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 700

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 942

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 696

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 520

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 497

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 353

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 480
صفحه از 2
تعداد موارد : 17