امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 715

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 579

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 951

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 952

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 1110

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 838

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 652

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 620

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 486

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 603
صفحه از 2
تعداد موارد : 17