امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 482

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 432

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 778

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 777

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 991

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 742

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 569

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 538

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 396

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 524
صفحه از 2
تعداد موارد : 17