امام صادق(ع) و مشروعیت خاندان ابوسفیان

آیا امام صادق(ع)، مشروعیت خاندان ابوسفیان یا انتقال آن به مروانیان را تأیید کرد؟
 647

مطيَّبان

مطيَّبان کیانند؟
 505

انقراض حکومت بنی امیه پس از عاشورا

حکومت بنی امیّه، چند سال پس از عاشورا منقرض شد؟
 865

نهضت توابین

نهضت توّابین چیست و چه ربطی به واقعۀ عاشورا دارد؟
 866

اوضاع علمى و فرهنگى بین سال های 230 تا 330

بین سال های 230 تا 330 چه اوضاع علمى و فرهنگى حاکم بود؟
 1049

شيعيان و عبّاسيان

شیعیان در زمان عباسیان، در چه موقعیتی بودند؟
 784

رويدادهاى سياسى مهم

رويدادهاى سياسى مهم در قرن سوم چه بود؟
 609

تجزيه دولت عبّاسى

دولت عباسی چگونه تجزیه شد؟
 572

فاجعه بئر معونه

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟
 430

سياست اموى

سياست اموى چه ویژگی دارد؟
 556
صفحه از 2
تعداد موارد : 17