بازدید : 2643

روش ابن بابويه صدوق در کمال الدين و تمام النعمه

چکیده : صدوق از محدثان و عالمان برجسته شيعه و دارای آثار فراوانی در زمينه دانش های مختلف دينی است. در اين ميان، کتاب کمال الدين و تمام النعمه از جايگاه ويژه ای برخوردار است، زيرا در اين کتاب که از ديدگاه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عاطفه زرسازان
بازدید : 2881

چيستی نظريه ايمان از ديدگاه امام صادق

چکیده : چيستی ايمان يکی از مهم ترين مسائل مورد اختلافی بود که فرق کلامی و سياسی قرن اول و آغاز قرن دوم هجری در قالب مکاتب فکری به بحث درباره آن پرداختند. اين مسئله يکی از ريشه ای ترين مسائل اختلافی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامرضا مهدی راونجی
بازدید : 2021

بررسی تلاش های علمی و عملی علامه شعرانی در تبيين حديث

چکیده : علامه شعرانی از جمله محدثانی است که به سبب وسعت اطلاعات خود در علوم معقول و مننقول ، به شرح و فهم بسیاری از روایات موجود در کتب حدیثی پرداخته وپرده ابهام از چهره آنها برگرفته است.

نویسنده :

 پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : سعيده کاظم توری
بازدید : 2836

روايات بکر بن محمد و مسئلۀ تعارض در باب سيزدهم رجال شيخ طوسی

چکیده : چند تن از افرادی که در باب سيزدهم رجال شيخ طوسی آمده‌اند، به‌ ظاهر از امامان شيعه روايت نکرده‌اند، در حالی که در کتب حديثی شيعه، رواياتی از آنان به ‌نقل مستقيم از ائمه ديده می‌شود. با وجود اينکه از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مژگان سرشار
بازدید : 2189

اجتهاد در تفسير بخاری با تأثيرپذيری فراوانش از ابوعبيده

چکیده : کتاب صحيح بخاری از کتاب‌های پايه و مورد رجوع مسلمانان است که روايات تفسيری در بخشی از آن گردآوری و «کتاب التفسير» ناميده شده است. با آنکه از يک کتاب حديثی صرف و نگارش يافته در سده‌های نخستين، نبايد چشم‌داشتی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پرویز رستگار
پديدآورنده : عليرضا پوربرات
بازدید : 2706

آفريدگان يا پرورش يافتگان؟بررسی تحليلی روايت «نحن صنايع الله و الخلق بعد صنايعنا»

چکیده : از جمله روايات اماميه که نيازمند به بررسی است، توقيعی منسوب به حضرت حجت است. ضمن اين روايت، عبارت «نحن صنايع الله و الخلق بعد صنايعنا» که عبارتی ثقيل و موهم غلو است، جلب نظر می کند. پژوهش حاضر در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی عرب
پديدآورنده : سید کاظم طباطبایی
بازدید : 2538

تحليل و بررسی آرايه متناقض‌نمايی در نهج البلاغه

چکیده : يکی از جذاب‌ترين مباحث زيبايی‌شناسيِ متن، بحث متناقض نماست. بهره‌گيری از شگرد متناقض‌نما از عالی‌ترين شيوه‌های آشنايی‌زدايی هنری به ‌شمار می‌رود که موجب دور شدن کلام از حالت عادی و برجسته سازی و اثرگذاری چشمگير بر مخاطب می‌گردد. نهج‌البلاغه از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا میر احمدی
پديدآورنده : علی نجفی ايوکی
پديدآورنده : فاطمه لطفی مفرد نیاسری
بازدید : 1241

ابن وليد و مستثنيات وی

چکیده : شخصيت علمی ابن وليد و تأثير او بر انديشمندان پس از خود، نمايانگر جايگاه اوست و نياز به بازنگری و کاوش بيشتر در ديدگاه‌های او را نشان می‌دهد. پژوهش حاضر پس از معرفی شخصيت و آثار محمد بن حسن بن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدتقی شاکر
پديدآورنده : سید علی رضا حسینی شیرازی
بازدید : 3449

مقايسه ديدگاه‌های رجالی ابن غضائری و نجاشی

چکیده : ابن غضائری و نجاشی از عالمان رجالی دوران متقدم به شمار می‌آيند که آرايشان در ميان عالمان دوران متأخر تأثير انکارناپذيری داشته است. ابن غضائری به ديدگاه‌های رجالی محدثان قم به‌ويژه در عرصه جرح و تضعيف راويان به نوعی وابسته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن قاسم پور
بازدید : 2017

بازيابی منابع تفسير قمی

چکیده : يکی از مهم ترين ويژگی های ميراث شيعه، مکتوب بودن آن است. احاديث ولوی و نبوی از زمان صدور از رهگذر کتاب ها و اصول شيعيان به نسل های پسين منتقل می شد، تا اينکه از سوی نويسندگان جوامع حديثی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : روح الله شهیدی