536 - پرهیز از سرزنش و ملامت (7)  30
536 - پرهیز از سرزنش و ملامت (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] بحث در تبیین این فراز نورانی به روش برخورد با گنهکاران رسید. بدین منظور در سه جلسه قبل، خطبه ...

535 - پرهیز از سرزنش و ملامت (6)  29
535 - پرهیز از سرزنش و ملامت (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] در تبیین این فراز نورانی سخن به اینجا رسید که نه تنها سرزنش کردن شخصِ گنهکار، مذموم است؛ بلکه ...

534 - پرهیز از سرزنش و ملامت (5)  29
534 - پرهیز از سرزنش و ملامت (5)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] صحبت در تببین این فراز نورانی بود که در آن به این ویژگی از ویژگی‌های اهل تقوا و مردم ...

533 - پرهیز از سرزنش و ملامت (4)  51
533 - پرهیز از سرزنش و ملامت (4)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] در جلسات گذشته بیان شد که سرزنش کردن دیگران به خاطر لغزش‌ها و عیب‌های خَلقی یا خُلقی او ...

532 - پرهیز از سرزنش و ملامت (3)  44
532 - پرهیز از سرزنش و ملامت (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] در تبیین این فراز نورانی که در آن به یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و با تقوا ...

531 - پرهیز از سرزنش و ملامت (2)  52
531 - پرهیز از سرزنش و ملامت (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌.[1] صحبت در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بود. گفتیم «تعییر» یعنی سرزنش کردن و ملامت کردن ...

530 - پرهیز از سرزنش و ملامت  63
530 - پرهیز از سرزنش و ملامت

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... تَركِ التَّعيِير‌ یکی از زیورهای مردم صالح و باتقوا که در این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق آمده است، دوری ...

529 - برگزیدن نیکوکاری (3)  64
529 - برگزیدن نیکوکاری (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إیثارِ التَفضُّلِ‌ بحث درباره تبیین یکی دیگر از ویژگی‌های مردم صالح و باتقوا بود که عبارت است از انتخاب احسان ابتدایی، ...

528 - برگزیدن نیکویی (2)  65
528 - برگزیدن نیکویی (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إیثارِ التَفضُّلِ‌. در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم که درباره انتخاب و گزینش تفضل است، گفتیم: گرچه احسان در ...

بيمارى مؤمن و لطف خداوند  147
بيمارى مؤمن و لطف خداوند

امير مؤمنان عليه السلام فرمود : «بيمارى، موجب ثواب نمى‌شود ؛ ليكن سبب از بين رفتن گناهان بندگان مى‌گردد . همانا پاداش، در برابر گفتن ...

صفحه از 46
تعداد موارد : 458