614 - انواع القائات‌  59
614 - انواع القائات‌

فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الحَسَدِ ذِكرا لِعَظَمَتِكَ. تلقین یا از طرف خود ...

613 - مقصود از القائات شیطانی  39
613 - مقصود از القائات شیطانی

فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الحَسَدِ ذِكرا لِعَظَمَتِكَ. القائات شیطان یا وسوسه‌های او به ...

612 - شیطان در فرهنگ قرآن  42
612 - شیطان در فرهنگ قرآن

فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق: اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي وَ الحَسَدِ ذِكرا لِعَظَمَتِكَ، و تَفَكُّرا في قُدرَتِكَ، و ...

611 - عدم منافات توسل به اسباب مشروع با توحید  38
611 - عدم منافات توسل به اسباب مشروع با توحید

فَأَستَحِقَّ بِذلِكَ خِذلانَكَ و مَنعَكَ و إعراضَكَ، يا أرحَمَ الرّاحِمين‌. آخرین نکته‌ای که در این رابطه قابل توجه است، این است که آیا توسل به ...

610 - خذلان و اعراض پروردگار نتیجه نیازخواهی از دیگران  25
610 - خذلان و اعراض پروردگار نتیجه نیازخواهی از دیگران

فَأَستَحِقَّ بِذلِكَ خِذلانَكَ و مَنعَكَ و إعراضَكَ، يا أرحَمَ الرّاحِمين‌. در آخرین جمله از این مقطع از دعای نورانی مکارم الاخلاق به نتیجه خواهش کردن و ...

609 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (4)  92
609 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (4)

و لا بِالتَّضَرُّعِ إلى مَن دونَكَ إذا رَهِبت‌. و با التماس و زارى به غير خودت به هنگام ترس، آزمایش مكن‌. یکی از آزمون‌های سخت توحید، این ...

608 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (3)  42
608 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (3)

و لا بِالخُضوعِ لِسُؤالِ غَيرِكَ إذَا افتَقَرتُ‌. و مرا به تن دادن به خواهش از غير خودت به گاه نيازمندى‌ام، آزمایش مكن‌. در تبیین این فراز نورانی ...

607 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (2)  40
607 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (2)

لا تَفتِنّي بِالاستِعانَةِ بِغَيرِكَ إذَا اضطُرِرتُ‌. نکته دیگری که در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق قابل توجه است، در رابطه با عبارت «لا ...

606 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (1)  56
606 - خویشتنداری از نیازخواهی از دیگران (1)

لا تَفتِنّي بِالاستِعانَةِ بِغَيرِكَ إذَا اضطُرِرتُ‌. ر این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، می‌گوییم: خدایا!‌ مرا به یاری خواستن از غير خودت در هنگام درماندگى‌ام، ...

605 - پیش‌دستی در دعا  42
605 - پیش‌دستی در دعا

اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ. کسانی که سراغ خدا می‌روند دو دسته‌اند: دسته اول، کسانی هستند که فقط هنگام مشکلات خدا را یاد می‌کنند؛ ولی ...

صفحه از 54
تعداد موارد : 536