724 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۲)  68
724 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن (۲)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در تبیین این فراز گفتیم بر اساس آیه «نفْر» اگر کسی بخواهد راهنما و مرشد مردم و دلیل رشاد جامعه ...

723 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن  47
723 - فقاهت شرط دلیل رشاد بودن

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. در ارتباط با این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق به آیه «نفْر» اشاره شد، یعنی آیه ۱۲۲ سوره توبه ...

722 - اهمیت جهاد علمی (۲)  41
722 - اهمیت جهاد علمی (۲)

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. سخن در تبیین راهنمایی مردم به راه صحیح زندگی، یعنی راه رسیدن به مقصد اعلای انسانیت بود. اشاره شد ...

721 - اهمیت جهاد علمی  38
721 - اهمیت جهاد علمی

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. مرا از راهنمایان مردم به راهِ درست زندگی، یعنی راه رسیدن به مقصد انسانیت، قرار ده! ، راهنمای رشاد بودن، ...

720 - راهنما شدن به راه درست  39
720 - راهنما شدن به راه درست

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. یکی از درخواست‌های مهمی که در دعای نورانی مکارم الاخلاق مطرح شده، این است که خداوند به انسان توفیق بدهد، ...

719 - راهنمای راه درست  20
719 - راهنمای راه درست

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. «أدلة» جمع دلیل و به معنای راهنما است و «رشاد» همان راه درست زندگی است. کلمه «رشد» به معنای هدایت ...

718 - سَداد گفتاری و رفتاری  19
718 - سَداد گفتاری و رفتاری

وَ اجعَلني مِن‌ أهلِ‌ السَّدادِ و مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌. صحبت در تبیین «اهل السداد» بود. گفتیم آنها کسانی‌اند که در برابر وسوسه‌های نفْس و شیاطین ...

717 - مراتب لباس تقوا  19
717 - مراتب لباس تقوا

وَ اجعَلني مِن‌ أهلِ‌ السَّداد‌. اشاره شد که «اهل سداد» که در این فراز به آن اشاره شده، افرادی هستند که لباس نفوذناپذیرِ تقوا زیور ...

716 - جامع‌ترین عامل نفوذناپذیری (۲)  17
716 - جامع‌ترین عامل نفوذناپذیری (۲)

وَ اجعَلني مِن‌ أهلِ‌ السَّداد‌. در تبیین این فراز نورانی که در آن به مسئله نفوذناپذیری در برابر وسوسه‌های شیاطین جن و انس مطرح شده ...

715 - جامع‌ترین عامل نفوذناپذیری  61
715 - جامع‌ترین عامل نفوذناپذیری

وَ اجعَلني مِن‌ أهلِ‌ السَّداد‌. در تبیین این فراز، این سؤال مطرح شد که چگونه انسان می‌تواند در برابر وسوسه‌های نفس و شیاطین جن و ...

صفحه از 65
تعداد موارد : 645