«آیات مطلق و مقیّد» و «آیات عام و خاص»

منظور از «آیات مطلق و مقیّد» و «آیات عام و خاص» چیست؟
 2028

اهل ذکر و علمای یهود و نصارا

امام رضا(ع) بر کسانی که مصداق آیه 43 سوره نحل را علمای یهود و نصارا می دانند. آیا این روایت با تفسیر مشهور منافات ندارد؟
 1215

خشوع در لغت، قرآن و حدیث

خشوع در لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1880

بهتان در لغت و قرآن و حدیث

بهتان در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست و فرق آن با تهمت چیست؟
 3888

بلوغ در قرآن

قرآن کریم، از بلوغ با چه تعبیرهایی استفاده کرده است؟
 4530

بصيرت در لغت و قرآن و حدیث

بصيرت در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1053

جنت در لغت، قرآن و حدیث

لغت، قرآن و حدیث، در باره جنت چه گفته اند؟
 1683

واژه هاى مشابه برهان در قرآن

علاوه بر کلمه «برهان»، چه واژه های دیگری به این معنا در قرآن به کار رفته است؟
 1638

بدا در لغت و قرآن و حدیث

بدا در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 2419

كاربردهاى «ايمان» در قرآن

ایمان در قرآن چه کاربردهایی دارد؟
 1042
صفحه از 2
تعداد موارد : 13