«آیات مطلق و مقیّد» و «آیات عام و خاص»

منظور از «آیات مطلق و مقیّد» و «آیات عام و خاص» چیست؟
 2408

اهل ذکر و علمای یهود و نصارا

امام رضا(ع) بر کسانی که مصداق آیه 43 سوره نحل را علمای یهود و نصارا می دانند. آیا این روایت با تفسیر مشهور منافات ندارد؟
 1323

خشوع در لغت، قرآن و حدیث

خشوع در لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 2222

بهتان در لغت و قرآن و حدیث

بهتان در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست و فرق آن با تهمت چیست؟
 4111

بلوغ در قرآن

قرآن کریم، از بلوغ با چه تعبیرهایی استفاده کرده است؟
 5165

بصيرت در لغت و قرآن و حدیث

بصيرت در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1207

جنت در لغت، قرآن و حدیث

لغت، قرآن و حدیث، در باره جنت چه گفته اند؟
 2188

واژه هاى مشابه برهان در قرآن

علاوه بر کلمه «برهان»، چه واژه های دیگری به این معنا در قرآن به کار رفته است؟
 1708

بدا در لغت و قرآن و حدیث

بدا در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 2623

كاربردهاى «ايمان» در قرآن

ایمان در قرآن چه کاربردهایی دارد؟
 1105
صفحه از 2
تعداد موارد : 13