«آیات مطلق و مقیّد» و «آیات عام و خاص»

منظور از «آیات مطلق و مقیّد» و «آیات عام و خاص» چیست؟
 2136

اهل ذکر و علمای یهود و نصارا

امام رضا(ع) بر کسانی که مصداق آیه 43 سوره نحل را علمای یهود و نصارا می دانند. آیا این روایت با تفسیر مشهور منافات ندارد؟
 1246

خشوع در لغت، قرآن و حدیث

خشوع در لغت، قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1958

بهتان در لغت و قرآن و حدیث

بهتان در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست و فرق آن با تهمت چیست؟
 3974

بلوغ در قرآن

قرآن کریم، از بلوغ با چه تعبیرهایی استفاده کرده است؟
 4664

بصيرت در لغت و قرآن و حدیث

بصيرت در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 1095

جنت در لغت، قرآن و حدیث

لغت، قرآن و حدیث، در باره جنت چه گفته اند؟
 1845

واژه هاى مشابه برهان در قرآن

علاوه بر کلمه «برهان»، چه واژه های دیگری به این معنا در قرآن به کار رفته است؟
 1658

بدا در لغت و قرآن و حدیث

بدا در لغت و قرآن و حدیث به چه معناست؟
 2485

كاربردهاى «ايمان» در قرآن

ایمان در قرآن چه کاربردهایی دارد؟
 1066
صفحه از 2
تعداد موارد : 13