اَحبَش بن مَرثَد  1300
اَحبَش بن مَرثَد

از جنایتکاران عاشورا

حُصَین بن نُمَیر  1723
حُصَین بن نُمَیر

از فرماندهان دشمنان امام حسین(ع) در روز عاشورا

اسحاق بن حَیوه حَضرَمی  1024
اسحاق بن حَیوه حَضرَمی

از جانیان عاشورا

بحر بن کعب  1221
بحر بن کعب

از جنایتکاران روز عاشورا

بَجدَل بن سُلَیم  490
بَجدَل بن سُلَیم

از جانیان روز عاشورا

بِشر بن سَوط  625
بِشر بن سَوط

جنایتکار کربلا

تمیم بن حُصَین  896
تمیم بن حُصَین

از جانیان کربلا

حَکیم بن طُفَیل  424
حَکیم بن طُفَیل

از جانیان کربلا

خولی بن یزید  820
خولی بن یزید

از جنایتکاران کربلا

عمرو بن حَجّاج  2160
عمرو بن حَجّاج

از فرماندهان سپاه دشمن امام(ع) در روز عاشورا

عبید اللّه بن زیاد  2899
عبید اللّه بن زیاد

پس از یزید، بیشترین نقش را در فاجعه کربلا داشت

عمر بن سعد  3797
عمر بن سعد

مجرم شماره سوم کربلا

صفحه از 3
تعداد موارد : 35