اصابت تیرها و قاتل امام حسین(ع)

تیرها چگونه به امام حسین(ع) اصابت کرد و در پایان، چه کسی ایشان را به قتل رساند؟
 955

عمرو بن صَبیح

عمرو بن صَبیح کیست؟
 372

عمرو بن حَجّاج

عمرو بن حَجّاج کیست؟
 349

عمر بن سعد

عمر بن سعد کیست؟
 566

ورود ابن زیاد به کوفه پس از حرکت امام حسین(ع) از مکه

آیا درست است که حرکت امام حسین(ع) از مکه به سوی کوفه، پس از ورود ابن زیاد به کوفه است؟
 836

شمار دو سپاه در روز عاشورا

سپاه امام حسین(ع) و سپاه عمر سعد در روز عاشورا هرکدام از چه تعداد تشکیل شده بودند؟
 797

سخت ترین کیفرها دشمنان امام حسین(ع) در آخرت

در آخرت چه کیفرهایی در انتظار دشمنان امام حسین(ع) است؟
 629

سلطه حَجّاج بن یوسف

سلطه حَجّاج بن یوسف را می توان به حساب یاری نرساندن به اهل بیت(ع) از جمله امام حسین(ع) دانست؟
 463

کوتاهی عمر قاتلان امام حسین(ع) و بیماری های آنها

آیا قاتلان امام حسین(ع) گرفتار کوتاهی عمر و بیماری های خطرناک شدند؟
 607

سرانجام قاتلان امام حسین(ع) و واگذاران حضرت

کسانی که در قتل امام حسین(ع) شرکت داشتند یا حضرت را واگذاردند، به چه سرنوشتی گرفتار شدند؟
 715
صفحه از 4
تعداد موارد : 39