آسان تر بودنِ كار خير

آیا کار خیر آسان تر است یا کار شر؟
 1145

دعوت به مطلقِ «خير» و «معروف»

چرا قرآن کریم بصورت مطلق دعوت به خیر، معروف، احسان و بر کرده است؟
 1278

داورىِ فطرت هاى پاك در مورد خیر و شر

آیا در مورد تشخیص خیر از شر، می توان روی داوری فطرت های پاک حساب کرد؟
 1074

نياز عقل و فطرت به وحى در تشخیص خیر و شر

آیا عقل و فطرت برای تشخیص خیر از شر، به وحی نیازمندند؟
 1209

فطرى بودن شناخت خير و شر

آیا شناخت خیر و شر فطری است؟
 1655