عوامل ناكامى هاى مستضعفان

گرفتاری و ناکامی مستضعفانی چون کودکان و دیوانگان، چه حکمتی دارد؟
 884

سختى هاى سازنده

آیا ممکن است سختی ها و گرفتاری های انسان گناهکار، برای ساختن شخص باشد؟
 892

حكمت مصايب و شُرور

مصائب و شرور چه حکمتی دارند؟
 783

آفریننده شرور

پدیدآورنده مصائب (گرفتاری ها) و شُرور (بدی ها و ناگواری ها) در جهان آفرینش كیست؟ به عبارت روشن تر ، با عنایت به این كه خداوند متعال ، عادل است و به هیچ كس، كمترین ظلمی روا نمی دارد، این پرسش ها مطرح می شوند كه : خالق و تقدیركننده ناكامی ها و مشكلات كیست؟ چرا خدا گروهی را زشت و گروهی را زیبا آفریده است؟ چرا در جهان ، نادانی، ناتوانی، ناداری ، محرومیت، تبعیض، ستم، ستمگر، و عوامل گم راهی وجود دارند؟ پدیدآورنده سیل، توفان، زلزله، بیماری و مرگ كیست؟ آیا وضعیت مناسب جهان ، این نیست كه در آن ، بدی ها و ناكامی ها نباشند و به جای آنها ، خوشی ها و شادمانی ها قرار گیرند؟ و آیا ـ بویژه با تفسیری كه ما از ظلم و عدل داریم ـ این شُرور ، ظلم محسوب نمی شوند؟
 2276

خالق شرور

پدیدآورنده مصائب (گرفتاری ها) و شُرور (بدی ها و ناگواری ها) در جهان آفرینش كیست؟
 2646