بازدید : 19

ارتباط فقر با انحراف

چکیده : فقر زمينه و بستر مناسبي براي پيدايش بسياري از انحرافات است. بر اساس آموزه هاي دين مبين اسلام، فقر نه تنها بر كردار و رفتار افراد فقير تأثير منفي دارد، بلكه حتي بنيان هاي فكري و اعتقادي آنان را نيز ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامرضا شفق
بازدید : 44

توسعه در غرب و اسلام نتايج و پيامدها

چکیده : اين مقاله درصدد است تا از طريق نتايج و پيامدهاي توسعه، مقايسه‌اي بين توسعه در اسلام و غرب انجام دهد. در غرب، فقر و عدم تعهد، نابودي انسان‌ها، خودفراموشي و سردرگمي، بي‌حرمتي و تجاوز، نابودي خانواده، تضادهاي دروني نظام سرمايه‌داري، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اختر شهر
بازدید : 41

درآمدى بر مباني تكافل و تأمين اجتماعي در اسلام

چکیده : امروزه در علوم اجتماعى موضوع تأمين و تكافل اجتماعى كه به طور كلى، با عنوان «خدمات اجتماعى» از آن ياد مى‌شود بحثى اساسى و كاربردى است. مسئله اصلى اين است كه دين درباره تأمين اجتماعى چه تعريف و راهبردهايى را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن حاجی حسینی
بازدید : 47

نظام تقسيم كار عادلانه در اسلام و شاخص ‏هاى آن

چکیده : در اين پژوهش، شاخص‏ هاى تقسيم كار عادلانه بر اساس چارچوب معرفتى اسلامى استخراج شده است. جامعه مطلوب از ديدگاه اسلامى، داراى ساختار ويژه ‏اى است كه تفاوت‏ هايى بنيادى با نظام اجتماعى غير دينى دارد. از جمله مختصات اصلى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی نظری
بازدید : 49

بازكاوى عوامل توسعه رزق در اسلام

چکیده : انسان موجودى اجتماعى و براى تداوم حيات زيستى خويش، نيازمند تأمين معاش و تلاش براى كسب روزى است. در نگاه دينى، بايد همه همت و تلاش انسان مؤمن و پارسا، كسب روزى حلال باشد. كسب روزى حلال، همچون همه امور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد فولادی
پديدآورنده : سمیه خاری آرانی
بازدید : 79

معيارهاى توليد مطلوب در اقتصاد اسلامى

چکیده : توليد مطلوب در هر نظام اقتصادى توليدى است كه در راستاى اهداف و انگيزه هاى مشخص و با توجه به معيارهاى خاصى در دو سطح خرد و كلان انجام مى گيرد. اين معيارها به سياست گذاران اقتصادى كمك مى كند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جمال خلیلیان اشکذری
پديدآورنده : نادر حقیقی
بازدید : 91

اقتصاد مقاومتى از ديدگاه اسلام مفهوم، اصول و سياست ها

چکیده : ايران اسلامى در راستاى اهداف انقلابى خود، با مشكلات اقتصادى مواجه بوده كه براى حل آنها، اقتصاد مقاومتى از سوى رهبر معظم انقلاب ارائه شد. هدف اين پژوهش، تبيين مفهوم، اصول و سياست هاى اقتصاد مقاومتى است. روش اين پژوهش، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی جابری
پديدآورنده : یعقوب جمالی
بازدید : 65

بررسى تطبيقى نظريه «برابرى رسمى و محتوايى فرصت ها»با نظريه «عدالت اقتصادى» در اقتصاد اسلامى

چکیده : اين مقاله با استفاده از نظريه عمومى عدالت اجتماعى در اسلام و نظريات برابرى رسمى و محتوايى، مطالعه اى تطبيقى ميان اين دو نظريه است. همچنين با استفاده از معناى عدالت در آموزه هاى اسلامى، به تبيين رابطه ميان توزيع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود مختاربند
بازدید : 80

ويژگى هاى نظام مطلوب مديريت نقدينگى جامعه در اسلام

چکیده : مديريت نقدينگى جامعه تأثير مهمى در متغيرهاى كلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مديريت نقدينگى جامعه در اسلام داراى ويژگى هايى است كه آن را از نظام مديريت نقدينگى متعارف متمايز مى كند. هدف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید جواد میرزازاده
پديدآورنده : سعید فراهانی فرد
بازدید : 63

تحليل سيستمى نظام بانكى اسلامى

چکیده : با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسيم كار بيشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ايم. اين امر سبب شكل گيرى نهادهايى در جامعه گرديده است كه نظام بانكى نيز از جمله اين نهادهاست. هرچند فرايندهاى درونى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی صالحی
پديدآورنده : محمد جواد توکلی
صفحه از 3
تعداد موارد : 23