بازدید : 1467

مؤلفه های مدیریت اقتصادی امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه

چکیده : یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسلامی، بهره گیری از مدیریت شایسته و کارآمد است. این مدیریت در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی و مؤلفه هایی است که سیره و سخن امیرمومنان(علیه السلام)یکی از بهترین منابع شناسایی و استخراج آنهاست. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : مریم شجاعی حقیقی
بازدید : 821

معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه

چکیده : توجه به عدالت و تلاش برای تحقق آن از جمله کارویژه های بنیادین نظام اسلامی است.بر این اساس، تعریف عدالت و نیز معیارهای عدالت در نظام نظری عملی برآمده از مبانی شناختی هنجاری دین اسلام، جایگاه برجسته ای می یابد.بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرزاد جهان بین
پديدآورنده : محمد نعمتی
بازدید : 11678

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد محمدی ری شهری