بازدید : 42

تبیین جایگاه و اصول رفتار اقتصادی مطلوب از دیدگاه امام علی(ع)

چکیده : محدودیت منابع در برابر نامحدود بودن خواست‌ها، تغییرات مستمر محیط‌های حرفه‌ای، تغییر در نقش و انتظارات شغلی، مفاهیمی مثل استفادة بهینه از منابع، توزیع عادلانة منابع، فقرزدایی، آماده شدن برای شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی، قناعت، بحران منابع، الگوی صحیح مصرف، سخت‌کوشی و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا یوسف زاده
بازدید : 279

مفهوم، ارکان و شاخصه‌های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث

چکیده : پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه‌های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت‌های خداوند بر انسانها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس دارند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
بازدید : 272

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی

چکیده : رفاه اقتصادی همراه با دینداری از مهمترین دغدغه های زندگی فردی و اجتماعی است. بدینسان که در جوامع اسلامی نوعی تضاد فکری و تالش عملی وجود دارد که نتیجهسوء فهم از گزارههای دینی است؛ درنتیجه برخی باوجود کشش باطنی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی حسینی
پديدآورنده : مصطفی احمدی فر
بازدید : 1603

مؤلفه های مدیریت اقتصادی امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه

چکیده : یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی در جامعه اسلامی، بهره گیری از مدیریت شایسته و کارآمد است. این مدیریت در نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر مبانی و مؤلفه هایی است که سیره و سخن امیرمومنان(علیه السلام)یکی از بهترین منابع شناسایی و استخراج آنهاست. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : مریم شجاعی حقیقی
بازدید : 923

معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه

چکیده : توجه به عدالت و تلاش برای تحقق آن از جمله کارویژه های بنیادین نظام اسلامی است.بر این اساس، تعریف عدالت و نیز معیارهای عدالت در نظام نظری عملی برآمده از مبانی شناختی هنجاری دین اسلام، جایگاه برجسته ای می یابد.بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرزاد جهان بین
پديدآورنده : محمد نعمتی
بازدید : 11934

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد محمدی ری شهری