بازدید : 775

بررسی معاد جسمانی قرآنی ـ حدیثی از دیدگاه مکتب خراسان

چکیده : کتب معارفی خراسان مـدعی انحصـار معـارف دینـی در معـارف وحیـانی بـوده و مبـانی فلسفی و عرفانی را در تبیین معارف دینـی جـایز نمـی شـمارد و قایـل بـه تفکیـک معـارف بشری از معارف وحیانی است. لذا معاد جسمانی ارائـه شـده از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین افشاری
بازدید : 1064

اخلاق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر آموزه های دینی

چکیده : بیگمان علم دین و علم طب، نقش سترگی در قوام و دوام جامعـه بـه دوش دارنـد؛ چـه این که وظیفه علم دین سلامت روح انسـان اسـت و وظیفـه علـم طـب سـلامت جسـم انسان (همان مرکب). بنا بر این، صـاحبان هـر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
بازدید : 1801

ائمه (ع) و راهکارهای نقل، فهم و نقد حدیث

چکیده : حدیث در طول تـاریخ خـود متأسـفانه دچـار آسـیب هایی جـدی و گـاهی بـس خطرنـاک همچون وضع شده است و پیشوایان دین و دانشمندان مسلمان با درک ایـن مطلـب، از دیرباز به مقابلـه بـا آن برخاسـته اند. اهـل بیـت عصـمت و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 1143

روش شناسی سید محسن امین در کتاب البحر الزخار

چکیده : کتاب البحر الزخار فی شرح احادیث ائمه اطهار از تألیفات سیدمحسن امین است. ایشان شیوه جدیداطمینان به صدور عین واژه هـا از معصـوم را مـالک اسـتنباط احکـام دانسته و با رویکردی متعادل، بین اخبار یان و اصولیان، بـدون اسـتفاده از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر بنی عصار
بازدید : 1007

تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت(ع)

چکیده : نوشتار پیش رو به موضوع بررسـی اعتبـار سـندی و مفهـوم سـخنان اهـل بیـت در تربیت جنسـی کـودک پرداختـه اسـت. نویسـنده قصـد دارد در کنـار بررسـی اعتبـار ایـن روایات، توصیه هایی را که از روایات به دسـت مـیآیـد، دسـته بنـدی کـرده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین افشاری
بازدید : 1167

روش تفسیری شیخ مرتضی انصاری(ره) از نظریه تا تطبیق

چکیده : هر چند از شیخ مرتضی انصاری در تفسیر قرآن میراث مکتوبی در دسـترس نیسـت، لکن با مطالعه در آثار متعدد فقهی و اصولی ایشـان، میتـوان نتیجـه گرفـت کـه وی در تفسیر قرآن دارای نظریه تفسیری بوده است. تحلیل روش تفسیری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
بازدید : 602

تحلیل روش‌ و آسیب های مناقب‌نگاری علمای شافعی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع)

چکیده : مناقب‌نگاری حضرت علی7 در بین همه مذاهب اهل‌سنت رایج بوده و علمای مذاهب چهارگانه نسبت به این امر اهتمام دارند. با جستجو در منابع و تحلیل اجمالی از منقبت‌‌نگاری امیرالمؤمنین7 در بین علمای مذهب شافعی‌ و بررسی سیر تطور آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسن زمانی
پديدآورنده : علیرضا آزادی
بازدید : 1180

جایگاه یونس بن عبدالرحمن در کلام امامیه

چکیده : مطالعۀ آثار، روایات و روش کلامی متکلمان شیعه در عهد حضور ائمه نشان دهندۀ اصالت و استقلال کلام امامیه در محتوا و روش بوده و حتی نشانه­هایی از خوشه­چینی بزرگان معتزله از سفرۀ کلام امامیه را به ما نشان می­دهد. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید میثم سعادتی نژاد
بازدید : 1436

روش‌شناسی مناظرات هشام بن‌حکم در موضوع امامت

چکیده : مناظره یکی از راه‌های کشف حقیقت بر طالبان آن می‌باشد. در طول تاریخ، خصوصاً در عصر امامان معصوم: خود ائمه: یا اصحابشان برای دفاع از حقانیت تشیع و منصب امامت، مناظراتی با مخالفان داشته‌اند. هشام بن‌حکم یکی از این افراد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : راضیه نیازی پور
بازدید : 996

جستاری در معیارهای اعتبارسنجی روایات تفسیری شیعه

چکیده : تفاسیر روایی شیعه نقش قابل‌توجهی در ساده‌سازی فهم آیات قرآنی دارند؛ ولی این منابع از ضعف و کاستی خالی نبوده و جهت بهره­مندی مؤثر از آن‌ها، اطمینان یافتن از صحت صدور و سلامت محتوا ضروری است؛ لذا محققین با استفاده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : روح الله شهیدی
پديدآورنده : سیده راضیه توسل
صفحه از 2
تعداد موارد : 12