الرجال المستخرجة من آثار الشیخ المفید  33
الرجال المستخرجة من آثار الشیخ المفید

نویسنده اسامی 553 نفر از رجالی که در کتاب ها و رساله های شیخ مفید (به استثنای کتاب الاختصاص) وارد شده و از طرف ایشان، دارای شرح حال و جرح یا تعدیل اند، فهرست کرده ...

جامع اجازات الروایة  33
جامع اجازات الروایة

متن 17 اجازه از علامه عبدالهادی فضلی

فهرس أسانید الفهرست  22
فهرس أسانید الفهرست

این فهرست، مشتمل بر دو بخش است: بخش اوّل، در بردارنده ترتیب اسناد و طرق الفهرست شیخ طوسی و بخش دوم، شامل فهرست اسامی رجال موجود در این کتاب اوست.

الوجیزة فی الدرایة والفوائد الرجالیة  24
الوجیزة فی الدرایة والفوائد الرجالیة

مباحث پراکنده در زمینه ی درایه و رجال ارائه شده است.

مشایخ الثقات  51
مشایخ الثقات

این کتاب مشتمل بر جلدهای مجزّاست و در هر جلد ـ که با عنوان یک «حلقه» مشخّص شده است ـ یک تا چند نفر از مشایخ ثقه، مورد بحث واقع شده اند

خمسون و مائة صحابی مختلق  41
خمسون و مائة صحابی مختلق

تحقیق و معرّفی صد و پنجاه تن از صحابیان ساختگی توسط سیف بن عمر است که در کتاب های حدیثی و تاریخی و رجال اهل سنّت، نام و روایت های آنها مطرح شده است.

زنان دانشمند و راوی حدیث  34
زنان دانشمند و راوی حدیث

زنان راوی بی واسطه و با واسطه از معصوم(ع) معرفی شده اند.

أسانید الأمالی شیخ الطائفة و مجالسه  32
أسانید الأمالی شیخ الطائفة و مجالسه

مشتمل بر دو بخش است: بخش اوّل، شامل ترتیب اسناد و طُرُق الأمالی شیخ طوسی، و بخش دوم، شامل فهرست اسامی رجال موجود در این کتاب است.

راویان مشترک  28
راویان مشترک

مشتمل بر فهرست اسامی 1091 نفر از راویان مشترک اهل سنّت و شیعه امامیه که به عنوان ناقل (با واسطه یا بی واسطه) حدیث از معصوم(ع) هستند.

مشایخ فقه و حدیث در جَماران، کلین و دَرَشت  14
مشایخ فقه و حدیث در جَماران، کلین و دَرَشت

سه روستا و آبادی جماران و کلین و دَرَشت، دارای راویان و مشایخ متعددی بوده اند. مؤلّف در هر بخش، ضمن معرّفی مشایخ موجود در آن آبادی، شرح حال مختصری از هر یک از این ...

فهرس أسانید بصائر الدرجات  17
فهرس أسانید بصائر الدرجات

مشتمل بر اسناد و طُرُق راویان موجود در سندهای بصائر الدرجات محمّد بن حسن بن فروخ (صفّار) است که بر اساس ترتیب الفبایی اسامی مروی عنه ها تنظیم شده اند

فهرست أسانید تأویل الآیات در تفسیر ابن ماهیار  18
فهرست أسانید تأویل الآیات در تفسیر ابن ماهیار

مؤلّف تنها اسناد روایات مربوط به ابن ماهیار را فهرست و ارائه نموده است؛ چون اسناد و روایات دیگر راویان در کتاب های دیگر، ارائه شده اند.

ترتیب أسانید مناقب ابن مغازلی  16
ترتیب أسانید مناقب ابن مغازلی

مؤلّف با مراجعه به المناقب ابن مغازلی (م 483ق)، اسناد هر یک از راویان موجود در صدر سند این کتاب را که از مشایخ ابن مغازلی به شمار می آیند، جمع آوری نموده است.

صفحه از 13
تعداد موارد : 175