ملخّص المقال فی أسماء الموثقین و المتعمدین من الرجال  310
ملخّص المقال فی أسماء الموثقین و المتعمدین من الرجال

مشتمل بر فهرست اسامی راویان موثّق و معتمد با توضیحات لازم است و در نهایت، یازده فایده رجالی آمده است.

أصحاب الإجماع و ثلاثون من فطاحل العلماء  208
أصحاب الإجماع و ثلاثون من فطاحل العلماء

در بردارنده شرح حال اصحاب اجماع و سی نفر از علمای مشهور علم رجال

بحوث فی علم الرجال  373
بحوث فی علم الرجال

کلیاتی در مورد علم رجال بیان شده است.

أصول علم الرجال  373
أصول علم الرجال

کلیاتی از علم رجال مورد بحث قرار گرفته است.

کاوش های علمی در رجال و اسانید روایات اهل سنّت  320
کاوش های علمی در رجال و اسانید روایات اهل سنّت

کتاب سیر در اسناد روایات اهل سنت دارد و بیشتر از زاویه اعتقادات راویان نگریسته است.

محدّثات شیعه  402
محدّثات شیعه

شامل معرّفی حضرت زهرا علیهاالسلام و زنان راوی از معصومان(ع) و بعد از ایشان، زنان راوی از بزرگان و مشایخ حدیث است.

الصحف المطهرة  249
الصحف المطهرة

کتاب در بر دارنده ی شرح حال خودنوشت نویسنده، متن اجازات به او و فهرست آثار مؤلف است.

اجازات آیة الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی  285
اجازات آیة الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی

متن 163 اجازه ی مرجع بزرگ تقلید آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی به فضلای معاصر خویش

فهرست أسانید مآخذ کتب الایضاح  259
فهرست أسانید مآخذ کتب الایضاح

این فهرست در بردارنده اسناد و طُرُق مصادر موجود در کتاب الإیضاح قاضی نعمان مغربی (صاحب دعائم الإسلام) است.

ترتیب أسانید و فهرست الرجال شیخ صدوق  303
ترتیب أسانید و فهرست الرجال شیخ صدوق

شامل دو بخش است: بخش اوّل، شامل ترتیب اسناد و طُرُق کتاب های شیخ صدوق است و بخش دوم، در بردارنده فهرست اسامی رجال موجود در اسناد کتاب های وی است.

رجال کتاب الاختصاص  246
رجال کتاب الاختصاص

شامل اسامی 133 نفر از رجال موجود در کتاب الاختصاص است به همراه بیان اقوال در مورد جرح یا تعدیل آنها

الرجال المستخرجة من آثار الشیخ المفید  277
الرجال المستخرجة من آثار الشیخ المفید

نویسنده اسامی 553 نفر از رجالی که در کتاب ها و رساله های شیخ مفید (به استثنای کتاب الاختصاص) وارد شده و از طرف ایشان، دارای شرح حال و جرح یا تعدیل اند، فهرست کرده ...

جامع اجازات الروایة  225
جامع اجازات الروایة

متن 17 اجازه از علامه عبدالهادی فضلی

فهرس أسانید الفهرست  255
فهرس أسانید الفهرست

این فهرست، مشتمل بر دو بخش است: بخش اوّل، در بردارنده ترتیب اسناد و طرق الفهرست شیخ طوسی و بخش دوم، شامل فهرست اسامی رجال موجود در این کتاب اوست.

الوجیزة فی الدرایة والفوائد الرجالیة  248
الوجیزة فی الدرایة والفوائد الرجالیة

مباحث پراکنده در زمینه ی درایه و رجال ارائه شده است.

مشایخ الثقات  638
مشایخ الثقات

این کتاب مشتمل بر جلدهای مجزّاست و در هر جلد ـ که با عنوان یک «حلقه» مشخّص شده است ـ یک تا چند نفر از مشایخ ثقه، مورد بحث واقع شده اند

خمسون و مائة صحابی مختلق  375
خمسون و مائة صحابی مختلق

تحقیق و معرّفی صد و پنجاه تن از صحابیان ساختگی توسط سیف بن عمر است که در کتاب های حدیثی و تاریخی و رجال اهل سنّت، نام و روایت های آنها مطرح شده است.

زنان دانشمند و راوی حدیث  446
زنان دانشمند و راوی حدیث

زنان راوی بی واسطه و با واسطه از معصوم(ع) معرفی شده اند.

صفحه از 10
تعداد موارد : 195