چهل حدیث « عدالت و ظلم »  9230
چهل حدیث « عدالت و ظلم »

عدالت از عسل شيرين تر، از كره نرم تر و از مُشك خوشبوتر است

چهل حدیث « عدل الهی »  45532
چهل حدیث « عدل الهی »

عدالت ترازوى خداى سبحان

چهل حديث « حق و باطل »  57299
چهل حديث « حق و باطل »

مبادا جز حق، با تو اُنس بگيرد و جز باطل، از تو بهراسد.

چهل حديث « عقل و عاقل »  44092
چهل حديث « عقل و عاقل »

عقل چيزى است كه با آن، بهشت و خشنودى خداوند مهربان به دست مى‏آيد