پدیدآورندگان محتوای پایگاه حدیث نت به همراه نوع مطلب و تعداد آنها در این بخش ارائه شده است.

از آنجا که تشخيص اعراب کلمات ارتباطی تام با حجم اطلاعات وارد شده قبلي دارد، برای آموزش اولیه، از متون اعراب گذاری شده معتبر ۷۰ جلد کتاب حديثي شيعه استفاده شده است.