بازدید : 200

قراینی در بازشناسی اسناد مقلوب در کتاب الکافی

چکیده : بهترین کتاب در دشتستان حدیث شیعه، کتاب الکافی است که به قلم محمد بن‌ یعقوب کلینی سامان یافته است. ازآن‌رو که قلب در اسناد، پدیده‌ای نامیمون است ضروری می‌نماید که حجم آن در این کتاب، قراین بازشناسی و تأثیر هریک ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی دلبری
پديدآورنده : علی اکبر حبیبی مهر
پديدآورنده : مرتضی پژوهنده
بازدید : 170

بازتبیین کارکرد تقیه در روایات امامیه و نقش آن در استنباط

چکیده : تقیه یکی از راهبردهای زیستی مذهب امامیه در مقابل عامه، برای حفظ و استمرار مذهب بوده است. یکی از ابزارهای اعمال تقیه بیان مجموعه احکام و دستورات اعتقادی در قالب احادیثی مشابه با نظرات و آراء اهل سنت است. تا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین علی سعدی
بازدید : 198

حدیث و طبقه‌بندی آن در رویکردی تاریخی

چکیده : حدیث در حوزۀ علوم اسلامی کمتر به‌عنوان یک فرایند دیده شده است. از مقولۀ روش بودن، از خانوادۀ تاریخ بودن، ساختار مشخص داشتن و قصد ماندگاری از ارکان مهم این فرایند میراثی در اسلام است. طبقه‌بندی از مباحث اصلی فلسفه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدحسن احمدی
بازدید : 133

کاربست عرضۀ روایات تفسیری بر قرآن کریم بر اساس نمونه‌های روایی عرضه

چکیده : روایات تفسیری همچون سایر احادیث، از آسیب جعل، خطا، سهو و اشتباه برخی از روات در سماع، فهم و یا نقل حدیث مصون نمانده‌اند. این تحقیق با روش تحلیل متن و از طریق مطالعۀ کتابخانه‌ای، در نظر دارد ضوابط نقد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : احمد جمالی گندمانی
بازدید : 131

حضور راویان منتسب به تشیع در صحیح بخاری

چکیده : یکی از مسائل مطرح میان پژوهشگران شیعه و اهل سنت در قرن اخیر، وجود راویان منتسب به تشیع در کتاب صحیح بخاری است. با توجه به اعتبار زیاد این کتاب در جوامع حدیثی اهل تسنن و از طرفی اتهام بخاری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن نمکی نوقاب
پديدآورنده : محمد قندهاری
بازدید : 114

طرح‌واره‌های تصوری «دنیا» در خطبه‌‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه بر اساس الگوی طرح‌واره‌های ایوانز و گرین

چکیده : در سه دهۀ اخیر، رویکرد زبان‌شناسی شناختی (cognitive linguistics) به‌طور خاص مورد توجه زبان‌شناسان قرار گرفته‌ است. در این رویکرد ساختارهای اطلاعاتی ذهن، نقش اساسی در تعامل با جهان دارد و سازمان‌دهی،پردازش و انتقال اطلاعات توسط زبان صورت می‌گیرد. از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عارفه داودی
پديدآورنده : پروین بهارزاده
بازدید : 66

بررسی پادرمیانی رخداد مباهله در فرود آمدن سورۀ آل‌عمران

چکیده : بی‌تردید برای فهم قرآن، مخاطب باید با زوایای نزول قرآن، فرهنگ، آداب‌ورسوم، محیط، شأن و اسباب‌ نزول واقف شود. بدون توجه به آنچه گفته شد، چنان فهمی حاصل نخواهد شد. این نوشتار برای بررسی ارتباط آیات اولیۀ سورۀ آل‌عمران و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا حاجیان حسین آبادی
پديدآورنده : پرویز رستگار جزی
بازدید : 55

ارزیابی‌ تأثیر تشیع راویان در نقدهای رجالی اهل سنت

چکیده : عدالت‌محوری و پرهیز از هر گونه تعصب باید از مهم‌ترین اصول در نقد و بررسی متون باشد. اما آیا این اصل در نقدهای رجالی مورد توجه قرار گرفته است؟ و یا در این بخش تعصبات مذهبی کارگر بوده و مانع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه سیفعلی‌ئی
پديدآورنده : مهدی اکبرنژاد
بازدید : 65

اعتبارسنجی روایات تفسیری ناظر بر قطع رسالت از نسل حضرت یوسف (ع)

چکیده : قرآن کریم حوادث پرفراز و نشیب سرگذشت یوسف(ع) را با زیباترین شیوۀ داستان‌سرایی به‌منظور عبرت بشریت بیان کرده است. اما روایات ساختگی فراوانی با هدف کمرنگ ساختن صبغۀ هدایتی قرآن، ذیل برخی آیات سورۀ یوسف(ع) وارد شده که در این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمحمدرضا حسینی نیا
پديدآورنده : سهراب مروتی
پديدآورنده : امین ذوالفقاری فر
بازدید : 50

کاوشی در اعتبارسنجی حدیث «شر العلماء من جالس الامراء و خیر الامراء من جالی العلماء»

چکیده : در مقام بررسی هر حدیثی می‌بایست زمینۀ صدور آن حدیث از معصوم محرز گردد و متن آن نیز یک اصل معرفتی یا عقیده‌ای درست یا راهکاری عملی و اخلاقی را بیان کند. حدیث مورد نظر که بیانگر صورت خاصی از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد قرائی سلطان آبادی
صفحه از 3
تعداد موارد : 23