حضرت فاطمه(س) در دعا کردن، همسایه را بر خود مقدم می داشت

حضرت فاطمه(س) لوحی را که خداوند به رسول خدا(ص) داده بود که برآن نام اهل بیت(ع) وجود داشت، نشان جابر داده است.

هنگامی که رسول خدا(ص) گردنبندی بر تن حضرت فاطمه(س) دید، اظهار ناخرسندی کرد و...

پیامبر اکرم(ص) با دیدن گردن بند بر گردن حضرت فاطمه(س) اظهار کراهت کرد. وقتی که حضرت فاطمه(س) آن را از خود جدا کرد و به فقیر داد، پیامبر(ص) در شأن او و خانواده اش جملاتی درخور توجه بیان فرمود.

بخشی از رفتار پیامبر اسلام(ص) هنگام ازدواج حضرت فاطمه(س) با امام علی(ع) در این حدیث آمده است.

ماجرای عروسی و مراسم آن در این حدیث آمده است.

نخستین تکبیری که در مراسم عروسی گفته شد، در عروسی حضرت فاطمه(س) بود.

ولیمه ای که برای ازدواج حضرت فاطمه(س) تدارک دیده شده بود، در عین کمی ظاهری، افراد فراوان از آن سیر شدند.

این حدیث نشان می دهد که ازدواج امام علی(ع) با حضرت فاطمه(س) به دستور خداوند بوده است. خطبه ی این ازدواج مبارک نیز ذکر شده است.

پیامبر(ص) حضرت فاطمه(س) را دید که با لباسی بسیار ساده در حال شیر دادن به بچه و آسیاب کردن است. گریست و... سپس آیه ای نازل شد.

در این حدیث، چگونگی ازدواج امام علی(ع) با حضرت فاطمه(س) و اجرای خطبه ی عقد آمده است.

دختر پیامبر اسلام(ص) لباسی پشمین کهنه که دوازده جای آن با برگ درخت خرما دوخته شده بود و...

خطبه ی ازدواج امام علی(ع) با حضرت فاطمه(س) از زبان پیامبر(ص) و نیز شادی در این مراسم ذکر شده است.

حضرت فاطمه(س) مایل بود صدای اذان بلال را به یاد روزهای حیات پیامبر(ص) بشنود. بلال اذان گفت و حضرت در میان اذان، از هوش رفت و بلال ادامه نداد.

امام علی(ع) ماجرای خواستگاری و ازدواجش با حضرت فاطمه(س) و مقدار مهریه را بیان می کند.