امر به معروف و نهی از منکر

«بايد از ميان شما گروهى باشند كه به خير دعوت كنند و به خوبى فرمان دهند و از بدى باز دارند. اينان رستگارانند».
 28232

اقرار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اقرار كردنِ خردمندان بر ضدّ خودشان پذيرفته است. ، اقرار، بي ‏اعتباري اقرار شخص مجبور و ...
 3926

امامت عامّه

جايگاه امامت، نياز به حجّت (رهبر الهى)، شرايط امامت و ويژگيهاي امام، فلسفه حكومت ‏از نگاه اهل‏بيت عليهم السلام، وظايف پيشوايان عدل و حق، حقوق متقابل امام و امّت، مدّعي امامت، وجوب قيام عليه پيشوايان ستم، آنچه «قيام نكردن» را روا...
 4995

انفال

كلمه «انفال» جمع «نَفْل» است به معناى زياده و افزون بر يك چيز. به همين دليل به عبادت مستحبّى نيز نفل و نافله مى گويند،
 4027

عدالت

مشتمل بر : 1. عدالت برترين سياست است 2. عدالت فضيلت انسان است 3. ياوران عدالت 4. كيفر زمامداران بيدادگر
 2100

رازداری

مشتمل بر : 1. لزوم پوشيده داشتن اسرار امامت 2. نهي از فاش كردن اسرار امامت 3. ستودن بنده راز دار
 20034

اسير

مشتمل بر : 1. تن به اسارت دادن روا نيست 2. خوشرفتاري با اسير 3. كشتن اسير
 2464

امّت

مشتمل بر : 1. جايگاه امت اسلامي 2. نيكان امت 3. امت ميانه 4. موجبات خير و خوبى امّت 5. مقام امّت اسلام در آخرت 6. چيرگان ‏و قيام‏كنندگان ‏امت‏ اسلامي 7. هجوم ملّتها بر ضدّ امّت اسلام 8. آنچه پيامبر از آنها بر امّتش... 9. بيمناك‏ترين چيزهايى كه...
 2476

انقلاب

مشتمل بر : 1. انقلاب اسلامي در شرق 2. دستور پيوستن به انقلاب 3. نقش ايرانيان در انقلاب 4. زمان انقلاب 5. انقلاب از شهر قم
 2065

بازداشت

مشتمل بر : 1. كساني كه بازداشت آنها جايز است 2. بازداشت ضامن تا زمان حاضر شدن شخص ضمانت شده 3. بازداشت عاملِ فرارِ محكوم به ‏اعدام 4. محكومانِ به زندان ابد 5. زنداني كردن بعد از اجراي حدّ و پي بردن به حقّ 6. حقوق زنداني 7. زنداني كردن متّهم
 2013

بيعت

مشتمل بر : 1. بيعت 2. بيعت زنان 3. بيعت شكني 4. بيعت مسلمانان با امام علي عليه السلام
 2009

تجسّس

مشتمل بر : 1. روابودن تجسّس براي‏كشف ‏توطئه‏ها 2. روا بودن جاسوسي در جنگها 3. حكايت جاسوسى نعيم بن... 4. حكم جاسوس
 2379

تقيه

مشتمل بر : 1. تقيّه 2. مواردي كه تقيّه در آن‏ها جايز است 3. نهي از پا فراتر نهادن از موارد تقيّه 4. مواردي كه تقيّه جايز نيست
 3134
صفحه از 4
تعداد موارد : 51