كينه وخيانت

مشتمل بر : 1. كينه 2. آنچه كه دل نبايد در آنها خيانت و ناراستي روا دارد 3. خيانت در غنيمت
 2907

عيب

مشتمل بر : 1. نكوهش پرداختن به عيبهاي مردم با نفس خود 2. آدمي را همين عيب بس 3. عيبجويي 4. نهي از نگه داشتن عيبهاي ديگران 5. از زمين خوردن ديگران خوشحال نشويد 6. گوناگون
 2824

شهرت

مشتمل بر : 1. شهرت ستوده 2. شهرت نكوهيده 3. نكوهش شهرت لباس‏و شهرت عبادت 4. بيم از شهرت نبايد موجب ترك برخي كارها شود
 2449

رياست.

مشتمل بر :‌1. نكوهش رياست 2. خطر رياست طلبي براي دين 3. بر حذر داشتن از رياست دوستي 4. نابودي رياست طلب 5. رياست طلبي نكوهيده 6. آفت رياست 7. ابزار رياست
 2448

دشمني،

مشتمل بر : 1. نهي از دشمني با يكديگر 2. تخم دشمني 3. كساني كه شايسته است آنها را دشمن ناميد 4. گوناگون
 1959

خيانت

مشتمل بر : 1. خيانت 2. نهي از خيانت كردن حتي به خيانتكار 3. تفسير خيانت و خائن 4. اوج خيانت 5. گوناگون
 2185

خشم

مشتمل بر : 1. خشم كليد همه بديهاست 2. خشم اخگري از شيطان است 3. خشم نوعي ديوانگي است 4. تشويق به تسلّط بر خشم 5. نيرومندترين مردم 6. ترغيب به فرو خوردن خشم 7. کیفر كسي كه با معصيت خدا، خشم خود را فرو بنشاند 8. پاداش كسي كه خشم خود را نگه دارد 9. ريشه خشم 10. داروي خشم 11. خشم ستوده 12. كسي كه از بد رفتاري نسبت به خود به خشم نيايد 13. گوناگون
 2757

تكبر

مشتمل بر : 1. تكبّر 2. كبريا مخصوص خداست 3. معناي كِبر 4. حقيقت كبر 5. نكوهش راه رفتن با تبختر 6. متكبّر 7. با چنين حالي تكبّر نشايد 8. علت تكبّر 9. درمان كبر 10. زدودن كِبر 11. پيامد تكبّر 12. هر كه تكبر ورزد خدا او را پست‏گرداند 13. جايگاه متكبّران
 3638

تحقير

مشتمل بر : 1. نهى از كوچك شمردن مردم 2. بر حذر داشتن از تحقير مؤمن
 1774

نفرت

 1256
صفحه از 8
تعداد موارد : 72