حواشى شيخ بهاءالدين عاملى و شيخ ابراهيم حرفوشى بر اصول كافى، شش باب از كتاب التوحيد - صفحه 131

حواشى شيخ بهاءالدين عاملى و شيخ ابراهيم حرفوشى بر اصول كافى، شش باب از كتاب التوحيد

به كوشش: محمود ملكى‏۱

چكيده: شيخ بهاءالدين عاملى و شيخ ابراهيم حرفوشى از دانشمندان قرن يازدهم شيعه، تعليقاتى بر شش باب از كتاب التوحيد اصول كافى دارند كه براى نخستين بار در اينجا به چاپ مى‏رسد. برخى از اين تعليقات، در حدّ توضيح كوتاه لفظى و عبارتى، و برخى ديگر، توضيح نسبتاً مفصّل در مسائل مختلف توحيد است. نگارنده مقاله، ضمن تصحيح و تحقيق اين تعليقات، مقدّمه‏اى كوتاه شامل شرح حال آن دو دانشمند و توضيحاتى مختصر درباره مطالب آنها آورده است.

كليد واژه: كافى - كتاب التوحيد / توحيد - عقيده شيعه / كافى - تعليقات / عاملى، بهاءالدين / حرفوشى، ابراهيم / دانشمندان شيعه - قرن 11.

1.پژوهشگر حوزه علميه قم.

صفحه از 148