بررسى تحريف ‏ناپذيرى قرآن در آثار شيخ بهاءالدين عاملى‏ - صفحه 82

بررسى تحريف‏ناپذيرى قرآن در آثار شيخ بهاءالدين عاملى‏

فتح‏اللَّه نجارزادگان‏۱

محسن رفعت‏۲

چكيده: تحريف‏ناپذيرى قرآن در آثار شيخ بهايى، حداقل با سه دليل آيات، احاديث و تواتر، تمام اجزاى قرآن قابل اثبات است. دليل قرآنى، مستند به آيه 9 سوره حجر و آيات 41 و 42 سوره فصّلت است. و دليل روايى مستند به احاديث عرض و استفاده از شمار زيادى از احاديث فقهى و غيرفقهى در زمينه‏هاى آن است.
دليل تواتر نيز مبتنى بر انگيزه‏هاى غيرقابل توصيف مسلمانان در نقل، حفظ، نگارش و... تمام اجزاى قرآن است. به همين‏رو، شيخ بهايى اختلاف گوهرى در كلمات قرآن را مستند به تواتر و قرائت نماز را با هركدام از قرائات هفت‏گانه بدون اشكال مى‏داند و اختلاف ساير مصاحف با مصحف موجود را بى‏اعتبار قلمداد مى‏كند.

واژه‏هاى كليدى: تحريف‏ناپذيرى ؛ شيخ بهايى ؛ قرآن ؛ احاديث ؛ تواتر.

1.استاد پرديس قم دانشگاه تهران.Email: najarzadegan@ut.ac.ir

2.دانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه تهران، پرديس قم.

صفحه از 97